Преглед на домашна работа

Видове кореспонденция

Видове кореспонденция

1

отговор

17

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
88%
Одобрение:
12%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
0 точки

Виж тук: http://download.pomagalo.com/220080/vidove+kore ...

Делова К. Видове К. Документ. Видове Д. Д от общ характер. Д от справочен х-р. Оразпоредителни Д. Стопанско–правни Д. кореспонденция–отговаряне, т.е. създаване на писмени връзки и отношения в обществото между О, държавите и институции, в създаването и технологичното оформяне на Д, които улесняват  взаимоотношения. Предмет на К са О-У и търговско-правните отношения между всички институции изразени в документи, които се явяват обект на кореспонденцията. Видове К-в зависимост от сферата в която се прилага: стопонска/бизнес, вътрешнофирмена, лична и авторски док., авторски трудове. Документ –писмено уверение, издадено от институция-удостоверява определен факт,правно-юридически взаимоотношения на тази с други институции или отделни ФЛ , ЮЛ. Той е предназначение за ползване, предаване и съхраняване. Отразява  и удостоверява волята на съставителя.служаи за получаване на конкретни сведения. Видове Д. Според начина на създаване-първични или вторични, външни, които ИН получава или изпраща и вътрешни –вътрешно-О отношения. По начина на оформяне – оригинал, чернова, копие, дубликат, препис, извлечение, секретни и поверителни. Според съдържанието: 1 стопански  писма-съобщение от служебен характер от една институция или фирма до друга или от фирма към ФЛ, когато тръбва да се реши проблем по кнокретен повод-П искане, П заявка, оферта, обява, запитване, отг на запитване,рекламация,отговор на рекламация,за връзки с обществеността, П покана, благодарствено. 2 Вътрешнофирмена К- *Д свързани с О  дейност –доклад,информмация,отчет, справка,оперативни съобщения и напомнящи бележки *справочно-информационни Д-протоколи.3 общоадминистративни-стъндъртизиране БДС, и единнта система за делов.-отразяват факти и права.Някои се издават сериино на бланки. *справочни-служебна бележка,удостоверение,сергтификат,  уверение, декларация*организационно-разпоредителни-заповеди-пълномощно, 4 лични- *за кандидатстване на работа, *жалби,искания,възражения, *отговори на институции на подадени документи, *лични и неформални писма. Д от общ характер- се създават от частни лица и съдържат достоверни сведения и факти с постоянна и временна валидност. Такива са: молба, заявление, автобиография, мотивация, препоръка, ,декларация, сл бележка, удостов, сертификат, завещание, жалба. *Автобиография – Д е справочен, личен и предоставя сведения. В сег. Актуално време,отделните части се подчертават,в телеграфен стил и не се употребява “Аз”, Не: съкращения на имена, неверни данни, Хронологична и функционална.ИМЕ НА Д-,персонална инф./име,адрес,тел/,образов /къде и кога/,квалиф /курсове,специал,умения, езици/, проф. опит-стаж и длъж., име и тел.  на предишните, сем. Полож, гражд. Състояние-осъждан или не, хоби,умения. *Мобла-Заявление –ФЛ и ЮЛ изразяват своето  очакване за  вземане на съответното решение-адресат,ИМЕ на Д,адресант,ОТНОСНО:.....,ОБРЪЩЕНИЕ,съдържание, местоподаване и дата,С УВАЖЕНИЕ,подпис. *Мотивац. П-към него прилагаме CV,хар-ки,препоръки-ИМЕ на Д,АДРЕСАНТ,ОТНОСНО,ОБРЪЩЕНИЕ,съдържаниеПРИЛОЖЕНИЯ,тел. и адрес,С УВАЖ, подпис. *Жалба–ФЛ и ЮЛ излагат искане към О или Ф или Инст.  срещу незаконни действия на държавата, О, граждани и длъж лица-АДРЕСАНТ-ИМЕ НА Д.АДРЕСАТ –ОТНОСНО-ОБРЪЩЕНИЕ-поводът-фактите-очакванията-ПРИЛОЖЕНИЕ-нас. Място и дата-С УВАЖ.

Препоръка-АДРЕСАНТ, ИМЕ на Д,АДРЕСАТ,ОТНОСНО-позиция на лицето,съдържание,закл. Изречение-въз основа препоръчвам,място и дата,подпис и печат, инициали.

 

-Д от справочен х-ер-сл. Бележка-за еднократно ползване,без юр.стойност,факт към дата. с временна валидност и не и се поставя рег индекс, а само се подписва и подпечатва.АДРЕСАНТ-ИМЕ НА Д-съдържание-място-дата-подпис-инициали. *Удостоверение-постояннавалидност, потвърж. Факти ,дава права,юр. Села,АДРЕСАНТ-ИМЕ НА Д-ИЗХ 0- И ДАТА-съдържание-подпис-инициали. *Уверение,сертификат,–с постоянна валидност с всички реквизити като удостоверението.

 

О-разпоредителни Д –се създават от върховната и разпоредителната власт, от държавните, обществени, институции, фирми и О, и съдържат в категорична форма вътрешно-О ? свързани с работата,почиват на правно основание и са задължителни за изпълнение. заповед, пълномощно, решение,актове. *Заповед –от ръководителя на Институц., в повелителна форма- Първата част основанието за издаването, втората част разпоредителна. ключовите думи, НАРЕЖДАМ, ЗАПОВЯДВАМ,РАЗРЕШАВАМ, УТВЪРЖДАВАМ, НАКАЗВАМ. Реквизити- АДРЕСАНТ-ИМЕ НА Д-ИЗХ. № И ДАТА-съдържание-на  основание на  НАРЕЖДАМ...-подпис и печат, ИНИЦИАЛИ.допълнителни РЕКВИЗИТИ-срок за изпълнение, контролът по изпълнениеСЪГЛАСУВАНО С ,УТВЪРДИЛ. * пълномощно –да докаже права или задържения на преносителя за извършване на действия от името  на упълномощителя.АДРЕСАНТ-институцията или лицето издаващо го,ИМЕ НА Д, съдържание,подписи на лицта, инициали.-Стопанско-правни Д-Договор- Д с правно-юридическа стойност в които страните се споразумяват да постигнат съгласие за взаимни права или задължения по дадени въпроси. В него се уточняват правата и задълженията на договарящите, като неразделна част от него допълнително споразумение (анекс). Те се визират от съответни длъжностни лица или юрист-консулт. Договорът се оформя на формат А4 едностранно, най-малко в две копия-адресни и паспортни данни на договарящите се страни; Съдържателна част: ИМЕ НА Д, СТРАНИ,Предмет на договора; Права и задължения на страните,Срокът за изпълнение. Заключителни разпоредби – кога и при какви обстоятелства да се прекрати. И по 1 за всяка страна. Име и подписи на договарящите се страни.

Видове Бизнес К

     -Стопански писма-

писмо искане

писмо заявка

оферта

писмо обява

запитване

отговор на запитване

рекламация

отговор на рекламация

за връзки с обществеността

писмо покана

лични бизнес писма

                     благодарствено

Вътрешнофирмена К

     -Д свързани с организационната  дейност

доклад

информмация

отчет

справка

оперативни съобщения и напомнящи бележки

-справочно-информационни Д

                        протоколи

общоадминистративни

     -справочни

служебна бележка

удостоверение

сергтификат

уверение

декларация

     -организационно-разпоредителни

                       заповеди

              пълномощно

лични

     -за кандидатстване на работа

молба

автобиография-хронологична,европейска

мотивационно писмо

                       препоръка

                       придружително писмо

     -жалби,искания,възражения

     -отговори на институции на подадени

     -лични и неформални писма

от Dima555 09.05.2012, потребител от София
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Ученици от 12-ти клас по Бизнес комуникации и кореспонденция
Тест по бизнес комуникации
изходен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Ученици от 12 клас
Тест за проверка на знанията и уменията на учениците по бизнес комуникация. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
15
72
2
01.08.2013
» виж всички онлайн тестове за ученици от 12-ти клас по бизнес комуникации и кореспонденция

Потърси помощ за своята домашна:

Подобни домашни
Последно разгледали домашната