Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Работа със счетоводен програмен продукт Макмастър

Към 01.01. 200.. г. предприятие „Царевец” ООД, гр. Велико Търново има следните остатъци по счетоводните сметки: 203 Сгради 50 000 152 Дългосрочни заеми 5 000 421 Персонал 1 500 302 Материали 8 500 411 Клиенти 2 000 461 Разчети с НОИ 550 463 Разчети по здравно осигуряване 90 205 Машини 30 000 123 Печалби и загуби от текущата година 38 260 501 Каса в лева 3 800 503 Разплащателна сметка в лева 33 100 303 Продукция 24 000 4538 Данък за възстановяване 1 400 241 Амортизация на ДМА 43 400 401 Доставчици 44 000 101 Основен капитал 20 000 Пояснения към някои от счетоводните сметки 1. Аналитични сметки към сметка 401 Доставчици: доставчик "Х" 34 000 доставчик "У" 10 000 2. Аналитични сметки към сметка 411 Клиенти: клиент "А" 800 клиент "В" 1 200 3. Аналитични сметки към сметка 302 Материали: материал ''Р" 1000кг по 2,50лв./кг 2 500 материал ''Q" 2000кг по 3,00 лв./кг 6 000 4. Аналитични сметки към сметка 303 Продукция: продукт "С" 250бр по 80лв./бр. 20 000 продукт "D" 80бр по 50 лв./бр. 4 000 5. Водените сметки към с/ка 241 Амортизация на ДМА имат следните остатъци: 2411 Амортизация на сгради 24 800 2412 Амортизация на машини 18 600 6. Сметка 123 Печалби и загуби от текущата година има кредитно салдо През последния месец са извършени следните стопански операции: 1. С опростена фактура N... е закупен счетоводен програмен продукт за 800 лв. РКО N... 2. Закупени са от доставчик „Х” стоки от вида „М” за 20 000лв. Фактура N... Във връзка с доставката са платени в брой транспортни разходи за 180 лв. РКО N...Стоките са изплатени от разплащателна сметка с ББ.... Стоките са заприходени в склада. Установена е липса за 500лв., за която е отправена рекламация към доставчика. 3. С опростена фактура №...е закупен нов счетоводен модул на компютърната счетоводна програма на стойност 440лв. РКО N... 4. Изплатени са от разплащателна сметка 5 000 лв. за погасяване на дългосрочен банков кредит. Платежно нареждане №…... 5. Доставчикът по рекламацията признава сумата и я възстановява по разплащателната сметка на предприятието. ББ... 6. Предадена е машина като съучастие в друго предприятие. Отчетната стойност на машината е 21 000лв., набраната амортизация е 9 100 лв., съучастието е оценено на 19 200лв. 7. Вложени са в производството следните материали, съгласно искания N... -от материал „Р” 500кг. -от материал „Q” 1000кг. 8. Даден е коктейл за 90лв. Фактура N...РКО N... Начислен е полагащият се еднократен данък при източника РКО №... 9. Продадена е по договор сграда с отчетна стойност 32 500 лв. и начислена до момента амортизация 21 800лв. Продажната цена (без ДДС) е 32 600лв. Сумата е постъпила по разплащателна сметка ББ... Във връзка е продажбата са изплатени на лицензиран оценител 500 лв. РКО N... Във връзка е продажбата са отнесени част от административните разходи в размер на 144 лв. съгласно разпределителна таблица. 10. Предоставен е аванс на служител в размер на 200 лв. за командировка във връзка с преговори с клиент на фирмата РКО N... 11. Открит е акредитив в полза на доставчик „У” на стойност 38 000 лв за закупуване на дълготраен актив ПН N... 12. Отчетена е командировка от служител в администрацията. Продължителността на командировката е 3 дни. В отчета за командировката са посочени следните данни: фактура N... за нощувки на обща стойност 100лв, билети на стойност 30лв. С касов ордер е уредена разликата във връзка с предоставения аванс. 13. С фактура N... е доставена машина на стойност 26 000лв.(без ДДС). Сумата на фактурата е изплатена на доставчик „У”. Акредитивът е закрит. 14. Във връзка с доставката на машината (от усл. 13 ) са извършени следните разходи: - транспортни разходи за 140лв.съгласно опростена фактура N...РКО N... - начислена е заплата на работниците, участвали в монтажа на актива, в размер на 500 лв. - начислени са социални осигуровки за сметка на работодателя в размер на 95лв и за сметка на работника 27лв. - начислени са здравни осигуровки за сметка на работодателя в размер на 15 и за сметка на работника 5 лв 15. Дълготрайния актив е пуснат в експлоатация. Акт за приемане и предаване на ДМА N... 16. Продадена е готова продукция 200бр от изделие „С” по 100 лв в брой на клиент „В” с фактура N...Продукцията е изписана по фактическа себестойност. За сметка на продажбата са отнесени част от разходите за управление в размер на 480 лв. 17. При инвентаризация е установена липса на материали от вида „Р” 60 кг по 2,50лв. Начетено е МОЛ по продажна цена 3,00лв за кг. Суровината е закупена без ДДС. 18. Преведени са по предназначение задълженията към осигурителни организации. Платежно нареждане №…... 19. Клиент „В” превежда по разплащателна сметка дължимите суми.ББ... 20. Начетът на МОЛ за липсата на материали е удържан от работната му заплата. РПВ N... 21. Касиерът изтегля и изплаща трудовото възнаграждение на персонала. НР N... ПКО N... РКО N... 22. От разплащателна сметка с Платежно нареждане №… е преведена сумата 10 000 лв. на доставчик „У” за съществуващото задължение. 23. Изготвена е Справка-декларация по ДДС за месеца като е установен крайният резултат. Иска се: 1. Да се състави счетоводен баланс към 01.01.200...г. 2. Да се открият синтетичните и аналитичните счетоводни сметки с посочените в началото на месеца салда 3. Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции през месеца. 4. Да се заведат и приключат счетоводните сметки към 31.01.200...г. 5. Да се състави оборотна ведомост за синтетични сметки към 31.01.200...г.. 6. Да се състави счетоводен баланс към 31.01.200...г Трябва да се използва счетоводна софтуеърна програма Мираж или подобна.

0

отговора

7

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 3-ти курс по Счетоводен софтуер
Счетоводен софтуер - валутни средства
изпитен тест по Счетоводен софтуер за Студенти от 3 курс
Тестът се състои от 20 въпроса върху валутни средства,курсове, сметки, разчети и валутни операции. Въпросите са затворени и изискват един или повече верни отговора.
(Лесен)
21
12
1
3 мин
10.11.2014
Доставки, материални запаси, аналитични сметки
тематичен тест по Счетоводен софтуер за Студенти от 3 курс
Тестът включва въпроси, свързани с характерните особености на осчетоводяването на материалните запаси и работата със аналитични сметки. Включени са и въпроси с повече верни отговора.
(Лесен)
22
42
1
1 мин
01.10.2014
» виж всички онлайн тестове за студенти от 3-ти курс по счетоводен софтуер

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната
Сродни търсения