Преглед на домашна работа

семестриалния казус по „Финансово управление, анализ и бюджетиране на фирмата”

Фирма „Технорент” е специализирана в търговските операции. Известна е сред своите партньори с безупречната си репутация и своевременността на плащанията. Регистрирана е по ДДС за тримесечен период. От фирмата са Ви възложили разработката на основните планови финансови документи – баланс, отчет за приходите и разходите и схема на паричните потоци за едногодишен прогнозен период. За целта е наложителна първоначална разработка на първичните прогнозни финансови документи. 1. Началното състояние на фирмата е обобщено в таблица 1 - начален баланс. Балансът е съставен към 31.12.200X год. 2. Като търговец фирмата продава само две стоки - стока „А” и стока „Б”. 3. Очакваните продажби за стока „А” по сключените договори с клиентите по отделните тримесечия на плановата година възлизат съответно на: a) 200, 500, 900 и 300 бр. b) 100, 350, 700 и 330 бр. c) 500, 800, 1300 и 600 бр. d) 300, 500, 400 и 240 бр. Продажната цена е фиксирана като неизменна и възлиза на 40 лв./брой без ДДС. Върху цената се начисляват допълнително 20% ДДС. Приходите от продажбата на стока „А” постъпват 60% през тримесечието на продажбата и 40% в следващото тримесечие. Планира се през четвъртото тримесечие фирмата да промени схемата по събиране на вземанията си от продажби на стока „А”, като 90% от продажбите постъпват през тримесечието на продажбата и 10% в следващото тримесечие. От предходната година е останало вземане на 4 хил. лв., очаквани през първото тримесечие. 4. Очакваните продажби за стока „Б” по сключените договори с клиентите по отделните тримесечия на плановата година възлизат съответно на: a) 1000, 2000, 2500 и 1300 бр. b) 2000, 2200, 2100 и 1400 бр. c) 1200, 3000, 4000 и 2000 бр. d) 600, 1000, 900 и 500 бр. Договорената продажна цена за първите две тримесечия е фиксирана на 30 лв./брой без ДДС. За третото и четвъртото тримесечия се предвижда увеличение на цената с 10%. Върху цената се начисляват допълнително 20% ДДС. Приходите от продажбата на стока “Б” постъпват 50% през тримесечието на продажбата и 50% в следващото тримесечие. Планира се от второто тримесечие фирмата да промени схемата по събиране на вземанията си от Семестриален казус 519 продажби на стока „Б”, като 100% от продажбите постъпват през тримесечието на продажбата. От предходната година е останало вземане на 6 хил. лв. очаквани през първото тримесечие. 5. За разработване на търговската програма на фирмата трябва да се вземе предвид, че в края на всяко тримесечие е необходим запас от стока „А”, равен на 20% от потребностите за продажби за следващото тримесечие и запас от стока „Б” равен на 30% от потребностите за продажби за следващото тримесечие. Към 31.12 на плановата година запасът от стока “А” се оценява на 180 бр., а запасът от стока „Б” съответно на 280 бр. В началото на годината фирмата разполага със запас от стока „А” в размер на 100 бр., по доставна себестойност 25 лв. и запас от стока „Б” в размер на 150 бр. по доставна себестойност 20 лв. 6. С доставчика на стока „А” (заводът производител) фирмата е уговорила доставна цена в размер на 26 лв. за първите две тримесечия и 28 лв. без ДДС за останалите две тримесечия от плановата година. Доставчика е регистриран по ДДС. Уговорено е разплащането да става по схема 50% през тримесечието на продажбата и останалите 50% в тримесечието след продажбата. За транспорт при доставката на стока „А” фирмата ползва външна услуга като заплаща допълнителни 1 лв. на бройка. Транспортната фирма не е регистрирана по ДДС. 7. С доставчика на стока „Б” (завода-производител) фирмата е уговорила неизменна доставна цена за плановата година в размер на 21 лв. Доставчика е регистриран по ДДС. Уговорено е разплащането да става по схема 80% през тримесечието на продажбата и останалите 20% в тримесечието след продажбата. Предвидено е от началото на третото тримесечие да настъпи промяна в схемата на събиране на вземанията, като 30% от тях постъпват авансово в предходното тримесечие, 30% постъпват в тримесечието на продажбата и останалите 40% в тримесечието след продажбата. За транспорт при доставката на стока „Б” фирмата ползва външна услуга като заплаща допълнителни 0,50 лв. на бройка. Транспортната фирма не е регистрирана по ДДС. 8. При продажбата на стоки „А” и „Б” фирмата осигурява едногодишен гаранционен сервиз. За целта е сключен договор със сервизна фирма, на която за поддръжката на стока „А” през гаранционния период се заплащат 1,50 лв., а за поддръжката на стока „Б” съответно 1 лв. Доставчикът на услугата не е регистриран по ДДС. Заплащането се извършва в момента на доставката на стоката от завода-производител. 9. В бюджета на производствените режийни е предвидено да включите всички допълнителни разходи, влизащи в окомплектовката на стоките за продажба, необхванати в горните прогнози. За целта е необходимо да се има предвид, че фирмата начислява: за всяка от двете стоки амортизация в 520 Финанси размер на 500 лв. на тримесечие; и реализира разходи за работна заплата на работниците в размер на 1000 лв. месечно. Върху размера на възнагражденията се начисляват допълнително 30% за социално осигуряване. Дължимият данък общ доход възлиза на 10% от брутното възнаграждение. Разходите за заплати, осигуровки и данък общ доход се заплащат в месеца, следващ този на възникването им. 10. Всички споменати дотук разходи - за доставки на стоките, за външни услуги и за производствени режийни - влизат в търговската себестойност на продаваните стоки. За вярното отразяване на балансовите остатъци в края на плановия период е необходимо да направите калкулация на търговската себестойност на стоки „А” и „Б” за целия период (или по тримесечия) и така да установите стойността на запасите в стоки и изменението на тези запаси спрямо началото на периода. 11. В бюджета на разходите за организация, управление и по продажбите трябва да обхванете следните разходи: a) За транспорт и опаковка - по 0,50 лв./бройка за стока „А” и по 0,30 лв./бройка за стока „Б”. Към тази сума допълнително се начислява ДДС. b) За заплати на администрацията в размер на 2,5 хил. лв. месечно до месец април включително и 3 хил. лв. месечно от май до края на плановата година. Върху размера на възнагражденията се начисляват допълнително 30% за социално осигуряване. Дължимият данък общ доход възлиза на 10% от брутното възнаграждение. c) За имуществени застраховки - 2,4 хил. лв., платими в началото на плановата година. Специфично за разходите за заплати, осигуровки и данък общ доход на администрацията е, че се изплащат по посочения вече начин. Фирмата няма задължения по този бюджет от предходната година. 12. Регистрацията на фирмата по ДДС позволява на фирмата да си приспада данъчен кредит при покупката на стоките. Начислява се данък върху продажната цена на двете стоки. Тримесечният период на регистрация означава, че фирмата възстановява (респ. внася) парите по ДДС в тримесечието, което следва това, за което се отнасят. От предходната година фирма дължи на бюджета вноска по ДДС в размер на 5 хил. лв. 13. Фирмата дължи данък печалба от минали години в размер на 5 хил. лв., платими до 31 март (1786 лв. за предходната година и остатъка след начет по данъчна ревизия). Пълният размер на печалбата за миналата година е 17 857 лв., (по тримесечия съответно 2,6 х. лв., 5,4 х. лв., 6 х. лв. и 3,857 х. лв.). В годината преди отчетната печалбата за първото тримесечие е 2,3 хил. лв. Предвидено е фирмата да внася авансово данък печалба съгласно действащата нормативна уредба. Семестриален казус 521 14. За посочения период фирмата може да инвестира в следните краткосрочни инвестиционни алтернативни варианти: a) деветмесечни съкровищни бонове, носещи сконтова доходност, с номинал 1000 лв. и емисионна цена 965 лв. Закупени са 35 бр. съкровищни бона b) фирмени облигации със срок до падежа 9 месеца, носещи лихвена доходност при купон 2%, платим на всеки три месеца, номинал 100 лв. Общата сума на вложението е 420 облигации при дисконт от емитента от 3% от номинала. c) фирмени акции, носещи дивидент 13% годишно. Пазарната цена на акциите в началото на годината е 37 лв., а в края - 43,50 лв. по която цена акциите се продават на вторичния пазар. Общият обем на закупените акции е 1000 бр. d) краткосрочен инвестиционен проект, изискващ инвестиционни разходи от 10 000 лв. и генериращ следните приходни парични потоци, очаквани в края на четирите тримесечия: 2000 лв., 3000 лв., 4500 лв., 3500 лв. За целите на инвестиционния анализ използвайте годишна дисконтова норма, равна на текущия основен лихвен процент на БНБ плюс рискова надбавка от 3%. 15. На базата на първичните финансови прогнозни документи разработете прогнозна схема за паричните потоци. Необходимо е да имате предвид, че фирмата обслужва дългосрочен банков кредит с дължима сума по главницата в размер на 40 хил. лв. съгласно началния баланс. Поради положителна промяна в общоикономическите условия банката предоговаря схемата на погасяване на заема, като фирмата се задължава за остатъчния срок от 1, (2), (3) год. да обслужва заема по анюитетния метод (равни тримесечни погасителни вноски) при годишна лихва 12% върху остатъчната сума от главницата по заема. В случай че в определен момент наличните парични ресурси се окажат недостатъчни за покриване на плащанията е взето решение от страна на съдружниците за допълнителна парична вноска в необходимия размер. 16. Разработете прогнозни отчет за приходите и разходите и баланс. Приемете, че размерът на печалбата, получен от отчета за приходите и разходите, съвпада с размера на облагаемата печалба, като фирмата трябва да плати общо 10 % данък печалба. Авансово данъкът се плаща по посочения начин, а окончателното му издължаване става на следващата плановия период година. 17. На финала, използвайки попълнените прогнозни документи и коефициентите за финансов анализ, направете сравнителен анализ и съпоставка на ликвидността, рентабилността и платежоспособността на фирмата на база началния, междинни и крайния отчети.
от ivelina.nedelcheva_fb преди 5 дни
посочени теми: каз

3

отговора

7

посещения
Отговори (1-10 от 3)
Активност в домашните:
Надежност:
43%
Одобрение:
3%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
0 точки

Здравейте, Изпратете го на dido-d@mail.bg или Viber +359 887 253 356. Като о разгледаме ще Ви отговорим. Приятен ден!

от Данаил Дамянов учител преди 4 дни
Активност в домашните:
Надежност:
19%
Одобрение:
1%
Постижения: » виж всички
0 точки

Здравейте ! Честит празник ! Изпратих Ви лично съобщение .

от veselinvasilev преди 5 дни, студент на 30 от Варна
Активност в домашните:
Надежност:
37%
Одобрение:
8%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
0 точки

Ако прецените, пратете казуса на мейл vl.nakova@abv.bg Ще ви помогна за решаването м,.

от bebeto589 преди 5 дни, студент на 31 от София
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 1-ви курс по Финанси
Тест по финанси на социалното осигуряване
тематичен тест по Финанси за Студенти от 1 курс
Тестът е използван за провеждането на изпит в УНСС по финанси на социалното осигуряване при ОКС магистри по Финанси, първи курс. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
16
203
1
05.03.2013
Тест по Иконометрия за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 1 курс
Десет тестови въпроси с по един верен отговор - теория на Иконометрията във финансовия мениджмънт.
(Труден)
10
15
1
1 мин
11.10.2016
» виж всички онлайн тестове за студенти от 1-ви курс по финанси
Mатериали в помощ на домашната
 

Оценка на инвестиционен проект

26 яну 2008
·
1,025

Целта на проекта е да докаже възвръщаемостта на инвестиция в размер на 500 000 лева за придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за извършване на рекламна дейност...
 

Казус по Банкови деривативни стратегии

26 мар 2008
·
212

Казуса е за магистри от специалност "Банков мениджмънт".
 

Финансов анализ на фирмата

17 апр 2008
·
989

Оценка на финансовото състояние на фирмата, баланс, отчет за приходи и разходи.
 

Инвестиционен проект

03 май 2008
·
882

Предмет на настоящата разработка е изготвянето на инвестиционен проект за разширяване на дейността на ЗММ „Победа” АД гр. Сливен.
 

Данъчна система на САЩ

17 ное 2008
·
149

Цялостната система на данъчно облагане в Съединените щати е прогресивна. Това означава, че процентът на приходите от индивидуалните (или домакинство) плащания на данъци е в тенденция...
 

Упражнения по финансов анализ

22 яну 2009
·
365

1. Какво представлява бюджетът? Бюджетът е подробен финансов модел, който показва как ще се изпълни бизнес планът за конкретния период, обикновено за една година. Най-често бюджетът се подразделя на тримесечия или по месеци.
 

Казус по капиталово бюджетиране

24 фев 2009
·
331

Капиталовото бюджетиране е процес, включващ анализ, оценка и избор на дълготраен инвестиционен проект. Фирмите инвестират в много и различни активи, но най-съществени за предприятията от сферата на материалното производство са инвестициите в...
 

Финансово счетоводство

18 май 2009
·
31

1.Изразходвани са материали за основната дейност 8000 лева, за спомагателната – 1000 лева, за строителство на обект (склад) 1800 лева и за нуждите на управлението 500 лева....
 

Австралия - емитивен пазар

07 дек 2011
·
86

Анализ на емитивният пазар на Австралия по туристически пазари...
 

Финансов анализ pro

11 дек 2017
·
5.00 лв.

Пределният доход за единица продукция е равен на разликата между приходи от единица продукция и променливите разходи за единица продукция, т.е. 120-100=20...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната