Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Изпит по финансово счетоводство

Много моля, ако някой има решението на теста или може да го реши да ми пише. Благодаря :) 1. По отношение на счетоводството ЗКПО регламентира: а) представянето на имуществото на предприятието в данъчната декларация; б) правилата за определяне на данъците върху финансовите резултати; в) определяне на облагаемия резултат на предприятието; г) определяне на еднократните данъци върху определени разходи; д) не регламентира счетоводни правила; е) определяне на временните и постоянните разлики. 2. Финансовото счетоводство не включва: а) балансът на предприятието; б) отчетът на за управление на предприятието за изтеклата година; в) финансовият отчет; г) данъчната декларация по ЗКПО; д) системата на вътрешния контрол; е) финансовият анализ на предприятието. 3. Кои от следните събития не са паричен поток: а) платен наем за сграда; б) начислени лихви за периода, падежа на плащането е в следващия отчетен период; в) начислени заплати и осигуровки към 31 декември. 4. Отбележете кои активи са материални и кои са нематериални: а) машини; б) компютри; в) софтуер; г) закупена концесия за експлоатиране на кариера за инертни материали; д) товарни автомобили; е) закупен лиценз за производство на каучукови изделия. 5. При размяна на нематериални активи, полученият се оценява: а) не се оценява; б) по справедлива цена; в) по преносната стойност в предходния притежател; г) по преносната стойност на заменения; д) по пазарната му цена. 6. Посочете основните компоненти на активите, представени в баланса: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 7 Кой е основния признак за класификация на дълготрайните активи в баланса на предприятието? ....................................................................................................................................................................................... 8 Себестойността на вътрешно създаден нематериален актив не включва: а) разходите за персонала зает в развитието на актива; б) амортизацията на машините в основното производство; в консумативите в управлението на предприятието; г) лихвите по кредитите. 9 Обезценка на дълготрайните активи се извършва при: а) разпореждане от страна на Министерството на финансите; б) по желание на акционерите на предприятието; в) при по-висока преносна стойност от възстановимата стойност; г) по норми определени от Закона за счетоводството. 10. Обезценката на дълготрайни активи е за сметка на: а) разходите; б) приходите; в) .................................................................................................................................................. д) собствения капитал. 11. В кои части на финансовия отчет се представят лихвите (платени и дължими): а) отчета за паричните потоци – ................................................................................................ б) баланса – .................................................................................................................................. в) бележките за значимите счетоводни политики – ............................................... г) отчета за приходите и разходите – ....................................................................................... д) в бележките към ОПР – .......................................................................................................... 12. Къде във финансовия отчет следва да търсите информация относно сумата на призната обезценка на вземанията? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 13. Приблизителни счетоводни оценки не се прилагат за: a) постъпленията на пари от клиентите; б) стойността на дълготрайните активи; в) стойността на приходите от продажби на стоки; г) вземанията от клиентите. 14. В кои случаи се използва метода на собствения капитал: а) при отчитане на инвестиция в друго предприятие; б) при отчитане на инвестиция в дъщерно предприятие; в) при отчитане на инвестиция в асоциирано предприятие. 15. Посочете от коя част на финансовия отчет ще използвате информация за да изчислите оборотния капитал на предприятието! ....................................................................................................................................................... 16. Кога вложените материали в производството се признават за разход в отчета за приходи и разходи: а) при влагането в производството; б) при калкулиране себестойността на продукцията; в) при предаване на продукцията в склада за бъдеща продажба; г) при продажба на готовата продукция. 17. Кога е възможно при загуба за текущата година да се отчете приход от данъци? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
от pam4encetoOo преди 14 дни , на 19 сеп 2022 (пн)
не са посочени теми

3

отговора

5

посещения
Отговори (1-10 от 3)
Активност в домашните:
Надежност:
84%
Одобрение:
14%
Постижения:
0 точки

Имам отговорите. Пишете на лично.

от pavli.simeon преди 14 дни , студент на 42 от София
Активност в домашните:
Надежност:
19%
Одобрение:
1%
Постижения: » виж всички
0 точки

Изпратих Ви лично съобщение .

от Веселин Василев преди 14 дни , студент на 30 от Варна
Активност в домашните:
Надежност:
37%
Одобрение:
8%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
0 точки

Здравейте! За теста мога да помогна. Ако прецените, пратете го на мейл vl.nakova@abv.bg

от bebeto589 преди 14 дни , студент на 31 от София
Какъв е твоят отговор ?

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната