Поли Цветкова
преподава по Английски
в град София
Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Надежност:
84%
Одобрение:
23%
Постижения:

Счетоводен анализ на нефинансовети предприятия

Казусът по дисциплината “Счетоводен анализ на нефинансовите предприятия” е предназначен за проверка на знанията на студентите, обучаващи се в магистърска програма “Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия” към Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов в дистанционна форма. Той съдържа казус от практиката по изготвянето на ГФО и изчисляването на показатели за оценка на предприятието от външната среда. Задачата на студентите е да извършат самостоятелно структурирано представяне на информацията за финансовото състояние, резултатите от дейността и промените във финансовото състояние на действащо предприятие за отчетния период, респ. да изчислят показателите за оценка на предприятието от външната среда. Уважаеми студенти, С този казус желаем да Ви предоставим възможност да задълбочите знанията и уменията си относно нормативната уредба по изготвянето на ГФО у нас. Главната цел на казуса е да провери Вашите практически умения по изготвянето на отчета за приходите и разходите, счетоводния баланс и изчисляването на показатели за оценка на предприятието от външната среда в практиката. При изготвянето на отделните компоненти на ФО трябва да удовлетворите следните цели: 1. Финансовият отчет трябва да бъде изготвен в хиляди левове. 2. В счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите и отчета за паричните потоци трябва да бъде представена сравнителна информация за предходния отчетен период по отношение на всеки раздел, група и статия в тях (липсващата информация за предходната година да се напише произволно). 3. Всяка съществена статия трябва да бъде представена отделно във финансовия отчет. Желаем Ви успех! Разполагате със следната информация за „Х“ ООД – град Пловдив: Кратка справка за отчитащото се предприятие и за прилаганата счетоводна политика: 1. Отчитащото се предприятие „Х“ е дружество с ограничена отговорност (ООД) с предмет на дейност производство на производство на дамска конфекция. 2. Дружеството води своето счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти. В дружеството е възприета счетоводна политика, регламентираща счетоводното отчитане, представяне и оценка на активите и пасивите, приходите и разходите. 3. При определянето на амортизацията на амортизируемите дълготрайни активи се прилага линейният метод. 4. Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. През 20… г. оценката на потреблението им се извършва по метода средно претеглена стойност. 5. Дружеството е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност. ГФО на „Х“ ООД трябва да бъде изготвен ясно и в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти. Той трябва да представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние на „Х“ ООД, отчетения финансов резултат и промените в паричните потоци. Всяка съществена статия трябва да бъде представена отделно във финансовия отчет. В отчета за приходите и разходите, счетоводния баланс и отчета за паричните потоци трябва да бъде представена сравнителна информация за предходния отчетен период по отношение на всеки раздел, група и статия в тях. Всяка съставна част на финансовия отчет трябва да бъде ясно идентифицирана. Финансовият отчет трябва да бъде изготвен в хиляди левове. Отчетният период е календарната година. ИСКА СЕ: 1. Да се приключат счетоводните сметки; 2. Да се изготви оборотна ведомост; 3. Въз основа на данните от оборотната ведомост на „Х“ ООД за отчетния период да се изготвят: 3.1. Отчет за приходите и разходите; 3.2. Счетоводен баланс; 4. Изчислете показателите за оценка на предприятието от външната среда. Сметка 101 Основен капитал, изискващ регистрация Дебит Кредит 53 000 НС ДО КО Сметка 119 Други резерви Дебит Кредит 5 000 НС ДО КО Сметка 122 Неразпределена печалба от минали години Дебит Кредит 5 000 НС ДО КО Сметка 123 Печалби и загуби от текущата година Дебит Кредит 7.2. 20 10 732 20.4. 11.2. 900 100 21.4. 21.2. 10 23.1. 990 ДО КО Сметка 152 Получени дългосрочни заеми Дебит Кредит 50 000 7.3. ДО КО Сметка 202 Сгради Дебит Кредит НС 34 800 ДО КО Сметка 205 Машини и оборудване Дебит Кредит НС 19 200 ДО КО Сметка 241 Амортизация на дълготрайни материални активи Дебит Кредит 1 717 14.1 283 14.2. ДО КО Сметка 301 Доставки Дебит Кредит 2.1. 300 500 2.3. 2.2. 200 ДО КО Сметка 302 Материали Дебит Кредит НС 11 000 5 950 13.1 2.3. 500 ДО КО Дебит Сметка 30 3 Продукция Кредит 19.1. 30 000 27 000 20.2. ДО КО Сметка 401 Доставчици Дебит Кредит 4.2. 24 000 27 000 НС 6.1. 6 000 360 2.1. 9.1. 7 800 240 2.2. 10.2. 12 000 6 000 3.1. 24 000 4.1. 12 000 10.1. 12 000 12.1. 1 440 15.1. ДО КО Сметка 402 Доставчици по аванси Дебит Кредит 4.1. 20 000 10.1. 10 000 ДО КО Сметка 411 Клиенти в лева Дебит Кредит НС 3 000 20.1. 54 000 ДО КО Дебит Сметка 421 Персонал Кредит 8.2. 20 000 20 000 НС 18.1. 4 000 25 000 16.1. 18.2. 1 300 ДО КО Сметка 452 Разчети за данък върху печалбата Дебит Кредит 990 23.1 ДО КО Сметка 4531 Начислен данък за покупките Дебит Кредит 2.1. 60 9 000 22.1. 2.2. 40 340 22.2. 3.1. 1 000 4.1. 4 000 10.1. 2 000 12.1. 2 000 15.1. 240 ДО КО Сметка 4532 Начислен данък за продажбите Дебит Кредит 22.1. 9 000 9 000 20.1. ДО КО Сметка 4538 Данък за възстановяване Дебит Кредит 22.2. 340 ДО КО Сметка 454 Разчети за ДДФЛ Дебит Кредит 1 549 18.1. 526 18.2. ДО КО Сметка 461 Разчети с НОИ Дебит Кредит 3 250 17.1. 1 843 18.1. 582 18.2. ДО КО Сметка 463 Разчети по здравно осигуряване Дебит Кредит 1 200 17.1. 608 18.1. 192 18.2. ДО КО Сметка 495 Разчети по застраховане Дебит Кредит 60 1.1. 660 1.3. ДО КО Сметка 501 Каса в левове Дебит Кредит НС 2 000 20 000 8.2. 8.1. 20 000 ДО КО Сметка 503 Разплащателна сметка в левове Дебит Кредит НС 37 000 24 000 4.2. 7.3. 50 000 3 200 5.1. 6 000 6.1. 20 7.1. 20 000 8.1. 7 800 9.1. 12 000 10.2. 900 11.1. 10 21.1. ДО КО Сметка 507 Предоставени депозити Дебит Кредит 5.1. 3 200 21.3. 100 ДО КО Сметка 601 Разходи за материали Дебит Кредит 13.1. 5 950 5 950 13.2. 15.1. 1 200 1 200 15.2. ДО КО Сметка 602 Разходи за външни услуги Дебит Кредит 1.1. 60 60 1.2. ДО КО Сметка 603 Разходи за амортизации Дебит Кредит 14.1. 1 717 2 000 14.3. 14.2. 283 ДО КО Сметка 604 Разходи за заплати Дебит Кредит 16.1. 25 000 25 000 16.2. ДО КО Сметка 605 Разходи за осигуровки Дебит Сметка 611 Разхо ди за основна дейност Кредит НС 3 000 30 000 19.1. 1.2. 60 13.2. 5 950 14.3. 2 000 15.2. 1 000 16.2. 19 000 17.2. 3 382 ДО КО Сметка 613 Разходи за придобиване на ДА Дебит Кредит 3.1. 5 000 12.1. 10 000 ДО КО Сметка 614 Административни разходи Дебит Кредит 15.2. 200 7 268 20.3. 16.2. 6 000 17.3. 1 068 ДО КО Сметка 621 Разходи за лихви Дебит Кредит 11.1. 900 900 11.2. ДО КО Сметка 629 Други финансови разходи Дебит Кредит 7.1. 20 20 7.2. 21.1. 10 10 21.2. ДО КО Сметка 651 Нефинансови разходи за бъдещи периоди Дебит Кредит 1.3. 660 ДО КО Сметка 701 Приходи от продажби на продукция Дебит Кредит 20.2. 27 000 45 000 20.1. 20.3. 7 268 20.4. 10 732 ДО КО Сметка 721 Приходи от лихви Дебит Кредит 21.4. 100 100 21.3. ДО КО Оборотна ведомост на „Х" ООД град ….. за периода от 01.01.20…г. до 31.12.20…г. Сметка Начално салдо Обороти Крайно салдо Дебит Кредит Дебит Кредит Дебит Кредит 101 Основен к-л, изикскващ рег-я 119 Други резерви 122 Нерзапр. печ. от мин. години 123 Печалби и загуби от тек. г. 152 Получени дългосрочни заеми 202 Сгради 205 Машини и оборудване 241 Амортизация на ДМА 301 Доставки 302 Материали 303 Продукция 401 Доставчици 402 Доставчици по аванси 411 Клиенти в лева 421 Персонал 452 Разчети за данък върху печалбата 4531 Начислен данък за покупките 4532 Начислен данък за продажбите 4538 Данък за възстановяване 454 Разчети за ДДФЛ 461 Разчети с НОИ 463 Разчети за здравно осигуряване 495 Разчети по застраховане 501 Каса в левове 503 Разплащателна сметка в левове 507 Предоставени депозити 601 Разходи за материали 602 Разходи за външни услуги 603 Разходи за амортизации 604 Разходи за заплати 605 Разходи за осигуровки 611 Разходи за основна дейност 613 Разходи за придобиване на ДА 614 Административни разходи 621 Разходи за лихви 629 Други финансови разходи 651 Нефинанс. р/ди за бъд.периоди 701 Приходи продажби на прод-я 721 Приходи от лихви Общо ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА "Х" ООД за периода 01.01.20…г. до 31.12.20…г. Сума (в хил. лв.) Сума (в хил. лв.) НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ Тек. год. Предх. год. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ Тек. год. Предх. год. А. РАЗХОДИ Б. ПРИХОДИ 1. Намаление на запасите от продукция 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: и незавършено производство а) продукция 2. Разходи за суровини, материали б) стоки и външни услуги, в т.ч.: в) услуги а) суровини и материали 2. Увеличение на запасите от продукция б) външни услуги и незавършено производство 3. Разходи за персонала, в т.ч.: 3. Разходи за придобиване на активи а) разходи за възнаграждения по стопански начин б) разходи за осигуровки, в т.ч.: 4. Други приходи, в т.ч.: аа) осигуровки, свързани с пенсии а) приходи от финансирания 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: Общо приходи от оперативна а) разходи за амортизация и обезценка дейност (1+2+3+4) на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани аа) разходи за амортизация и смесени предприятия, в т.ч.: бб) разходи от обезценка а) приходи от участия в предприятия от група б) разходи от обезценка на текущи 6. Приходи от други инвестиции и заеми, (краткотрайни) активи признати като нетекущи (дългосрочни) 5. Други разходи, в т.ч.: активи, в т.ч.: а) балансова стойност на продадените активи а) приходи от предприятия от група б) провизии 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: а) приходи от предприятия от група Общо разходи за оперативна б) положителни разлики от операции с дейност (1+2+3+4+5) финансови активи в) полож. разлики от промяна на вал. курсове 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като Общо финансови приходи (5+6+7) текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: а) разходи, свързани с предприятия от група б) отрицателни разлики от операции с финансови активи Общо финансови разходи (6+7) 8. Печалба от обичайна дейност 8. Загуба от обичайна дейност Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7) Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7) 9. Счетоводна печалба 9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) (общо приходи - общо разходи) 10. Разходи за данъци от печалбата 11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък 12. Печалба (9-10-11) 10. Загуба (9+ред 10 и 11 от раздел А) Всичко (Общо разходи+10+11+12) Всичко (Общо приходи +10) ……..20…г. Съставител: Ръководител: СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА "Х" ООД към 31.12.20…г. АКТИВ Сума (в хил. лв.) ПАСИВ Сума (в хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Тек. год. Предх. год. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Тек. год. Предх. год. А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ І. Записан капитал Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ІІ. Премии от емисии І. Нематериални активи ІІІ. Резерв от последващи оценки 1. Продукти от развойна дейност ІV. Резерви 2. Концесии, патенти, лицензии, 1. Законови резерви търговски марки, програмни продукти 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции и други подобни права и активи 3. Резерв съгласно учредителен акт 3. Търговска репутация 4. Други резерви 4. Предоставени аванси Общо за група ІV: и нематериални активи в процес V. Натрупана печалба (загуба) на изграждане от минали години, в т.ч.: Общо за група І: - неразпределена печалба ІІ. Дълготрайни материални активи - непокрита загуба 1. Земи и сгради, в т.ч.: Общо за група V: - земи VІ. Текуща печалба (загуба) - сгради ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А: 2. Машини, производствено оборудване и апаратура Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 3. Съоръжения и други 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения 4. Предоставени аванси 2. Провизии за данъци, в т.ч.: и дълготрайни материални активи - отсрочени данъци в процес на изграждане 3. Други провизии и сходни задължения Общо за група ІІ: ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: ІІІ. Дългосрочни финансови активи 1. Акции и дялове в предприятия от група В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ 2. Предоставени заеми 1. Облигационни заеми с отделно на предприятия от група посочване на конвертируемите, в т.ч.: 3. Акции и дялове в асоциирани и до 1 година смесени предприятия над 1 година 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани 2. Задължения към финансови и смесени предприятия предприятия, в т.ч.: 5. Дългосрочни инвестиции до 1 година 6. Други заеми над 1 година 7. Изкупени собствени акции 3. Получени аванси, в т.ч.: номинална стойност хил. лв. до 1 година Общо за група ІІІ: над 1 година ІV. Отсрочени данъци 4. Задължения към доставчици, в т.ч ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: до 1 година над 1 година В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ 5. Задължения по полици, в т.ч.: І. Материални запаси до 1 година 1. Суровини и материали над 1 година 2. Незавършено производство 6. Задължения към предприятия 3. Продукция и стоки, в т.ч.: от група, в т.ч.: - продукция до 1 година - стоки над 1 година 4. Предоставени аванси 7. Задължения, свързани с асоциирани Общо за група І: и смесени предприятия, в т.ч.: ІІ. Вземания до 1 година 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: над 1 година над 1 година 8. Други задължения, в т.ч.: 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: до 1 година над 1 година над 1 година 3. Вземания, свързани с асоциирани - към персонала, в т.ч.: и смесени предприятия в т.ч.: до 1 година над 1 година над 1 година 4. Други вземания, в т.ч.: - осигурителни задължения, в т.ч.: над 1 година до 1 година Общо за група ІІ: над 1 година ІІІ. Инвестиции - данъчни задължения, в т.ч.: 1. Акции и дялове в предприятия от група до 1 година 2. Изкупени собствени акции над 1 година номинална стойност хил. лв. ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.: 3. Други инвестиции до 1 година Общо за група ІІІ: над 1 година ІV. Парични средства, в т.ч.: Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА - в брой БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.: - в безсрочни сметки (депозити) - финансирания Общо за група ІV: - приходи за бъдещи периоди ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В: Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) ……...20…г. Съставител: Ръководител:
от pavli.simeon на 24 фев 2021
домашна за Студенти в 2 курс в УНСС, София
не са посочени теми

3

отговора

19

посещения
Отговори (1-10 от 3)
Активност в домашните:
Надежност:
42%
Одобрение:
10%
Постижения:
0 точки

Най-добър отговор - избран на 06 мар 2021

Здравейте!

Много е труден! Сама съм го разработвала повече от месец. Оцениха ме с Отличен. Мога да разработя казуса за вас или да ви пратя моя (вече оценен), за да се ръководите по него. Пишете на лични! :)

от viki911846 06.03.2021, студент на 20 от София
Активност в домашните:
Надежност:
42%
Одобрение:
3%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
0 точки

Здравейте.

Ако изпратите оригиналния файл и кажете срок мога да Ви направя казуса.

Приятен ден!

от Данаил Дамянов учител 25.02.2021
Активност в домашните:
Надежност:
10%
Одобрение:
1%
Постижения:
-2 точки
от 2 гласа

Изпратих Ви лично съобщение .

от veselinvasilev 24.02.2021, студент на 28 от Варна
Какъв е твоят отговор ?

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Поли Цветкова
преподава по Английски и Български език
в град София
с опит от  28 години
50

Светлана Брюк
преподава по Немски
в град София
с опит от  12 години
56

виж още преподаватели...
Последно разгледали домашната
Сродни търсения