Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

основи на уп,ав.ението

Някой може ли да ми помогне??? Спешно ми трябва курсова работа по основи на управлението до 20.03.2016г Тема по избор от следните две: 1. Опишете особеностите на процеса на вземане на управленски решения в избрана от Вас организация. 2. Посочете механизмите за създаване на мотивация (използваните мотивационни фактори) в избрана от Вас организация. Дайте предложения за тяхното подобряване. Изисквания към обема и техническото оформяне: 1.Не по-малко от 7 стандартни страници (1800 знака на страница) 2. Задължително да се използва еднакъв шрифт - Times New Roman или Ariel, кегел 12 за основния текст и кегел 14 за заглавия и подзаглавия на отделните части 3. Задължително е използваните литературни източници да бъдат коректно цитирани в текста и описани в края на разработката. 4. Абсолютно недопустимо е включването на фигури или обекти с текст на чужд език. 5. В структурно отношение разработката следва да включва увод, изложение и заключение - увод - трябва да включва цел, задачи и методически аспекти на изследването, както и кратко представяне на организацията, в която се провежда. - изложение - то е същинската част на разработката, в която следва да преобладават реални данни от практиката на изследваната организация. Абсолютно недопустимо е разработката да бъде изцяло теоретична или теорията да доминира изключително за сметка на незначителни като обем реални данни, както и обема да се постига чрез графики, схеми и картинки, за сметка на основния текст. - заключение - то следва да има обобщаващо-аналитичен характер, да съдържа изводи и препоръки, да отразява личното виждане на автора за ситуацията.

0

отговора

6

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 1-ви курс по Основи на управлението
Тест по Еволюция на управлението за студенти от 1-ви курс
тематичен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Цел на теста: да се познават основните гледни точки и позиции, от които изхожда всяка школа на управлението. Съдържа 24 въпроса, повечето от тях имат по няколко верни отговора.
(Лесен)
24
58
2
2 мин
14.10.2016
Писмени и устни комуникации. Делово общуване
изпитен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тест по основи на управлението за 1-ви курс. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Много лесен)
30
3
1
14 мин
20.09.2019
» виж всички онлайн тестове за студенти от 1-ви курс по основи на управлението
Mатериали в помощ на домашната
 

Управленски равнища и звена


Управленски равнища и звена Брой на равнищата на управление Брой на управленските звена Численост на управленския персонал Планиране на числеността на персонала Определяне на плановата численост на основните работници...
 

Курсова работа: мотивация на работниците


Мотивационна политика-степен и начин на удовлетворяване на човешките потребности от йерархията на Маслоу; Успехът и постигнатите резултати, пречупени през призмата на теория на очакването; Лично желание за работа във фирма с подобна система на заплащане;
 

Същност и условия за рационалност при вземане на управленски решения


Същност и условия за рационалност при вземане на управленски решения...
 

Съвременни подходи и методи за вземане на управленски решения


Вземането на решения винаги зависи от изходните условия и от качествата, заложени като дарба в ръководителя на процеса на управление.Качеството на взетите решения зависи от опита и стереотипите на мислене...
 

Основи на управлението: етапи, модели и методи за вземане на управленски решения


Решението е избор на алтернатива, с което се сблъсква управлението на всяко едно предприятие. Във всяко предприятие, организация, система, на всяко управленско равнище, ръководните кадри вземат решение....
 

Вземане на решение в организацията


Същност на управленското решение: в своето ежедневие ние непрекъснато се сблъскваме с проблеми, които изискват вземане на някакво решение...
 

Курсова работа по основи на управлението


Speedy express delivery service е българска куриерска компания, създадена през 1998 година като Дружество с ограничена отговорност и 100% частен капитал , за да отговори на нарастващото търсене на куриерски услуги на вътрешния пазар....
 

Мениджмънта като наука и изкуство


Курсова работа по Основи на управлението на тема Мениджмънта като наука и изкуство...
 

Курсова работа по Основи на управлението


Анализ и разработване на процеса на вземане на решения в управлението на "Колорадо" ЕТ...
 

Курсова работа по Основи на управлението


Ръководене в управлението на стопанската организация. Аналитична част. Общи сведения за стопанската организация. Вътрешна среда на стопанската организация. Външна среда на стопанската организация...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната