Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

търся теми по конспект за държавен изпит - аграрно инженерство

ТЪРСЯ ТЕМИ:

1. Техническа механика: Условия за равновесие - три основни форми при условието за равновесие. Определяне на опорните реакции при „проста” греда, натоварена с произволно действащ товар в основната й равнина.

2. Съпротивление на материалите: използвани геометрични величини, статичен момент, център на тежестта, инерционен момент, съпротивителен момент.

3. Съединители. Предназначение, класификация, изчислително натоварване. Несъосности и начини за компенсиране. Твърди, еластични и триещи съединители - приложение, кинематика.

4. Механични предавки. Класификация, основни кинематични, геометрични и изчислителни зависимости. Зъбни, верижни и ремъчни предавки.

5. Обработване на материалите без снемане на стружка. Леене, пластично деформиране и заваряване – особености на технологичните процеси; машини, съоръжения и инструменти, необходими за тяхното реализиране.

6. Обработване на материалите чрез рязане. Струговане, свредловане, зенкероване, райбероване, фрезоване и шлифоване – особености на технологичните процеси; металорежещи машини и инструменти, необходими за тяхното реализиране.

7. Флуиди: основни физични свойства. Основни уравнения в хидростатиката и хидродинамиката. Течения със съпротивления в тръбни мрежи. Изтичане през накрайници.

8. Хидравлични машини: Видове. Принцип на действие. Предимства и недостатъци. Работни характеристики.

9. Трифазни електрически вериги. Схеми на свързване на трифазна верига в звезда и триъгълник. Определяне на мощността в трифазна електрическа верига.

10. Електрически машини за променлив ток. Устройство и принцип на действие на асинхронни и синхронни машини.

11. Градивни елементи на електрониката. Основи на схемотехниката: усилватели, генератори на импулси.

12. Приложение на електрониката в областта на земеделската и животновъдната техника.

13. Основни принципи на управлението и автоматизацията в аграрното инженерство.

14. Изчисляване потребната топлина на помещения и сгради.

15. Определяне на необходимото количество вентилационен въздух за животновъдни помещения. Топлинен баланс.

16. Технология за отглеждане на зимни житни култури – пшеница, зимен ечемик, тритикале.

17. Маслодайни култури. Представители и обща характеристика. Технология на отглеждане на слънчоглед

18. Машинно доене на крави.

19. Машинна стрижба на овце.

20. Основни показатели на ДВГ. Характеристики на автотракторни двигатели.

21. Видове тракторни трансмисии.

22. Хидравлични системи на тракторите. Хидравлична навесна система.

23. Механизация на растениевъдството – особености, състояние и перспективи.

24. Видове механична обработка на почвата и почвообрабатващи машини.

25. Видове сеитба и принципно устройство и технологичен процес на сеялките.

26. Зърнокомбайни – принципно устройство. Системи за вършитба и сепарация.

27. Технико-технологични предпоставки за производство на качествено мляко в животновъдните ферми: доилна техника, съоръжения за охлаждане и съхраняване на млякото, системи за измиване и дезинфекция.

28. Механизирано и автоматизирано раздаване на фуражите в животновъдството. Класификация и критерии за избор на машините и съоръженията.

29. Машини и инсталации за почистване на тора в животновъдството. Методи, машини и съоръжения за утилизация на торовата маса.

30. Отопление, вентилация и климатизация на животновъдни сгради. Проектиране на вентилационна система.

31. Видове напояване и поливки.

32. Капково напояване – същност, предимства, недостатъци, принципна схема, експлоатация.

33. Технология и техника за прибиране на биомасата от люцерна.

34. Слънчеви колектори – класификация и устройство. Ефективност на слънчевите колектори. Критерии за избор. Колекторни полета.

35. Технико-технологични концепции при проектиране на биогазови инсталации в земеделието. Критерии и подход при избора на техническите компоненти на инсталацията.

36. Торища за сух и полутечен тор, торища за течен тор (лагуни), тороотцедители.

37. Технологии и сгради за отглеждане на различни категории говеда.

38. Сгради за отглеждане на овце-майки и сгради за интензивно угояване на агнета, шилета или бракувани овце.

39. Технологии и сгради за отглеждане на различни категории свине.

40. Технологии и сгради за производство на яйца и на пилета-бройлери. 

41. Производителност на машинно-тракторни агрегати и възможности за повишаването й.

42. Кинематика на машинно-тракторните агрегати – видове завои и начини на движение.

43. Техническа експлоатация на трактори и земеделски машини.

44. Производствени разходи в селското стопанство. Същност и класификация на разходите. Зависимости между видовете разходи и продукцията.

0

отговора

2

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?
Mатериали в помощ на домашната
 

Агролесовъдство – същност и значение


Общо наименование за всички системи на земеползване или за технологии на производство, при които съзнателно на една и съща площ се отглеждат многогодишни дървесни растения...
 

Лечебни ароматни и вкусови растения на култура валериан


биологично производство на валериан. Названието "Валериана" вероятно произлиза от латинската дума valere - "да бъдеш здрав", и е свбрзано с мощното лечебно действие на растението...
 

Растениевъдство

07 юни 2015
·
70

Растениевъдство. Зърнено-житни култури. Обща характеристика и стопанско значение. Ботанически особености...
 

Задачи и цели на селекцията

11 авг 2015
·
34

Същност и задачи на селекцията. Връзки с други клонове на биологическото познание. Модел на сорта. Етапи на работа при създаване на нови сортове. Изходен материал в селекцията. Генетични ресурси...
 

Сеитба на житни култури


Зърнено-житните култури представляват растения, представители на семейство житни, които са култивирани от човека и използвани днес за осигуряване на значителна част от прехраната на човечеството...
 

Отглеждане на слънчоглед за птици


Отглеждане на слънчоглед за птици в района на гр. Шумен: Географско положение; Почвена характеристика на район Шумен; Биологични изисквания; Фуражни стойности; особености в растежа и развитието. Сортове слънчоглед за птици. Агротехника...
 

Ерозия на почвата


Бързото развитие на техническия прогрес е причина човечеството да въвлича в жизнения кръговрат и да изразходва все по-голяма част от ресурсите, като интензивно ги преработва в отпадъци. Тук най-опасно е положението с възобновимите ресурси...
 

Производство на тритикале за зелена маса


Тритикале се отглежда за зърно и за зелена маса. Тритикалето за зелена маса съдържа повече протеин, от тази на пшеницата и ръжта. Приготвеното от зелената маса на тритикале сенно брашно е по-богато...
 

Производство на спанак от 1 декар - пролетнa продукция


Кратка характеристика на област Силистра. Разпространение, произход и значение на културата. Ботаническа принадлежност. Изисквания. Технологична карта...
 

Болести по земеделските култури, причинени от гъби, бактерии, спори

19 яну 2019
·
1

Кафява ръжда по пшеница, жълта ръжда по житните култури. Черна (стъблена) ръжда по житните култури...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната