Метие Бухова
преподава по Немски
в град Велинград
Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Tова е изходно ниво по биология.Mоля помогнете ми

Биология и здравно образование Х клас ЗП

1. Наследствеността е свойство:                             

а/ присъщо на всички организми

в/ чрез което организмите се променят

б/ изучава се от науката екология

г/ характерно само за висшите организми 

 2. Кой индивид е хомозиготен?

а/ който съдържа два еднакви алела на даден ген

б/ който съдържа два различни алела на даден ген

в/ който се получава при дихибридно кръстосване

г/ който се получава при монохибридно кръстосване

3. Алел, който се проявява фенотипно както в хомозиготна, така и в хетерозиготно състояние, наричаме:

а/ рецесивен

б/ доминантен

в/ комплементарен

г/ епистатичен

4. Посочете неалелното взаимодействие между гени:

а/ непълно доминиране

в/ кодоминиране

б/ пълно доминиране

г/ полимерно взаимодействие

5. Кое твърдение е вярно?

а/ Модификациите са резултат от промяна в наследствения материал.

б/ Всички изменения във фенотипа се предават в поколенията.

в/ Всички изменения в генотипа се проявяват фенотипно.

г/ Генотипната изменчивост е винаги наследствена.

6. Половите клетки :

а/ имат диплоиден хромозомен набор

б/ имат хаплоиден хромозомен набор

в/ съдържат само полови хромозоми

г/ получават се при митотичното делене 

7. Синдромът на Даун е наследствено заболяване, което се дължи на:

а/ генна мутация

в/ геномна мутация

б/ хромозомна мутация

г/ мутация, засягаща половите хромозоми

8. Индивидите с проявен доминантен белег могат да:

1/ бъдат хетерозиготни     2/ бъдат хомозиготни     3/ образуват еднакви гамети .      4/ образуват различни гамети

а/ 1,3 б/ 2,3

в/ 1,4

г/ всички са верни 1,5т.

9. Ако в потомството на морски свинчета 9/16 от поколението е с черен цвят и къдрава козина, а 1/16 е с бял цвят и гладка козина, кои са доминантните алели?

1/ за черен цвят                       2/ за бял цвят 3/ за къдрава козина                           4/ за гладка козина а/ 1 и 3

б/ 1 и 4 в/ 2 и 3

г/ 2 и 4 1,5т.

10. Според еволюционната теория на Дарвин борбата за съществуване е:

а/ пряка, косвена, конституционална 

g/ само вътревидова в/ конституционална, вътревидова, междувидова 

b/само междувидова 

11. Кой от пътищата на биологичния прогрес води до усложняване в устройството на организмите?

а/ ароморфоза

в/ катаморфоза

б/ идиоадаптация

г/ приспособяване 

12. Огънят е използван за първи път от:

а/ Хомо хабилис

в/ неандерталеца

б/ Хомо еректус

г/ кроманьонеца

13. Изберете правилната последователност в ембрионалното развитие на многоклетъчните организми:

а/ зигота- гаструла- бластула- тъкани и органи

б/ зигота-бластула-гаструла-тъкани и органи

в/ яйцеклетка-зигота-тъкани-гаструла

г/ яйце-ларва-какавида-имаго

14. Естественият отбор:

1/ се осъществява чрез борбата за съществуване                             2/ е основен еволюционен фактор  3/ е събитие със случаен характер                      4/ е процес на запазване на полезни за човека белези а/ 1,2,3

б/ 2,4

в/ 1,2

г/ 1,2,4 1,5т.

15. Към примерите за идиоадаптация се отнасят:

1/ плацентата на бозайниците               2/ сплеснатата форма на тялото на дънните риби                   

3/ восъчното покритие на листата и плодовете                  4/ дълги крака при блатните птици

а/ 2,3,4

б/ 1,2,3

в/ 1,3,4 г/ 1,2 1,5т.

16. Делецията е:

а/ мутация, при която даден фрагмент е повторен два пъти

б/ мутация между две нехомоложни хромозоми

в/ мутация, при която даден участък се завърта на 180 градуса

г/ мутация, при която се губи фрагмент от хромозомата 

17. Микроеволюцията:

1/ протича в популацията на вида                         2/ зависи от мутациите и миграцията

3/ не зависи от естествения отбор                      4/ може да завърши с възникване на нов вид

а/ 1,2

б/ 1,2,3

в/ 2,3,4

г/ 1,2,4 1

18. При човека правият нос/А/ доминира над чипия /а/, а дебелите устни /В/ доминират над тънките /в/ .

Като използвате символите, определете генотипа при следните случаи А/чип нос и тънки устни………………………………………… Б/ хетерозиготен с прав нос и тънки устни……………............. В/ чип нос и дебели устни /хомозиготен/………………........... Г/ дихетерозиготен с прав нос и дебели устни………………... 

19. Антропогенезата е:

1/ процес на произход и еволюция на човека               2/ включва дийствието на социалните фактори 3/ изключва действието на биологичните фактори      4/ е дълъг процес, който продължава и днес

а/ 1,2 и 3

б/ 1,2 и 4

в/ 2,3 и 4

г/ всички са верни 

20. С понятието онтогенеза означаваме:

а/ историческото развитие на вида

б/ индивидуалното развитие на всеки организъм

в/ произхода и развитието на човека

г/ следзародишното развитие на животните 

21. Представителите на различните раси на вида Homo sapiens:

а/ си приличат по големината и формата на носа

б/ си приличат по темпове на физиологичното развитие

в/ имат еднакъв цвят на кожата г/ имат еднакъв кариотип

22. Хермафродитизмът е:

а/ начин на безполово размножаване

б/ поколение, получено от развитието на неоплодена яйцеклетка

в/ явление, характерно само при растенията

г/ явление, при което в един и същ индивид се развиват и двата вида полови клетки

23. Следзародишно развитие, което протича без резки физиологични и морфологични изменения , е: а/ пряко развитие

в/ характерно за насекоми

б/ има стадий какавида г/ непряко развитие 

24. Женският пол при човека се определя от комбинирането на:

а/ две Х хромозоми в/ едан Х и една У хромозома

б/ две У хромозоми

г/ три У хромозоми 

25. Дадени са критерии за видова принадлежност. Срещу всеки критерий посочете неговата характеристика:

1/ еднаквост в анатомичното устройство и редица външни белези;

2/ еднаквост в диплоидния хромозомен набор;

3/ сходство в жизнените процеси, особено в размножаването;

4/ еднаквост в белтъците и нуклеиновите киселини;

5/ сходство в поведението;

6/ еднаквост на местообитанията.

А/ Биохимичен критерий:…………………

Б/ Кариологичен критерий……………………

В/ Морфологичен критерий……………….

Г/ Екологичен критерий………………………

Д/ Физиологичен критерий…………………

Е/ Етологичен критерий………………………

26. Главна движеща и направляваща сила на еволюционния процес е:

а/ борбата за съществуване

в/ естественият отбор

б/ половият отбор

г/ генният дрейф

27. Коя е елементарната единица на микроеволюцията?

а/ организъм

б/ вид

в/ популация

г/ биоценоза

28. Археоптериксът е сборна форма, която показва следния еволюционен преход:

а/ птици – влечуги

в/ птици – динозаври

б/ влечуги – птици

г/ земноводни – влечуги

29. Сравнителноанатомични доказателства, които доказват родството между организми, са:

1/ органи, сходни по строеж, изпълняващи различна функция;

2/ органи с различно устройство, изпълняващи една и съща функция;

3/ аналогни органи

4/ хомологни органи

а/ 1,4

б/ 1,3

в/ 2,3

г/ 2,4 

30. Преходните /сборните/ форми са:

1/ палеонтологични доказателства за еволюцията;

2/ сравнителноанатомично доказателство за еволюцията;

3/ междинно звено в еволюцията

4/ семенните папарати;

а/ 1,2,3

б/ 2,3,4

в/ 1,3,4

г/ 1,2,4 

от nadia79zareva преди 7 дни , на 10 юни 2019 (пн)
посочени теми: изходно ниво

0

отговора

2

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Гергана Иванова
преподава по Английски език
в град Велинград
с опит от  29 години
3

Метие Бухова
преподава по Немски
в град Велинград
с опит от  20 години
30

виж още преподаватели...
Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения