Цветана Павлова
преподава по Руски
в град София
Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Задача по счетоводен софтуер Ажур

На 01.02.20... г. състоянието по сметките в Главната книга на “Слънчо” АД - Свищов е както следва: 101 Основен капитал изискващ регистрация – 18 000 111 Общи резерви - 2 000 151 Получен краткосрочен банков заем - 5 000 421 Персонал - 5 625 401 Доставчици - 2 640 454 Разчети за ДДФЛ - 2 430 461 Разчети с НОИ - 3 303 463 Разчети за ЗО - 540 241 Амортизация на ДМА - 1 268 201 Земи и терени - 2 430 202 Сгради и конструкции - 2 000 205 Машини и оборудване - 2 000 206 Транспортни средства - 2 000 302 Материали - 8 340 303 Продукция - 9 800 411 Клиенти - 2 936 422 Подотчетни лица - 300 501 Каса - 2 000 503 Разплащателна сметка - 9 000 Пояснения: 1. Дружеството осъществява своята дейност в два основни цеха - цех 1 за производство на суха паста “Лимон” и цех 2 за производство на суха паста “Портокал”. 2. Остатъкът по сметка 302 Материали произлиза от следните аналитични сметки: с/ка 302/1 Основни материали - брашно 3000 кг х 0.70 лв./кг = 2100 лв. - захар 4000 кг х 0.60 лв./кг = 2 400 лв. - какао 200 кг х 10 лв./кг = 2 000 лв. с/ка 302/2 Спомагателни материали - подобрител есенция 200 л х 2.00 лв./л = 400 лв. с/ка 302/3 Резервни части - лагери 10 бр. Х 10 лв./бр. = 100 лв. с/ка 302/4 Горивни материали - дизелово гориво 1000 л х 1.34 лв./л = 1340 лв. Материалите се намират в Склад № 2 разделен на звена, както е посочено по горе. 3. Сметка 303 Продукция се формира от следните аналитични партиди: - суха паста “Лимон” кутии 5 000 бр. х 1 лв./бр. кутия = 5 000 лв. - суха паста “Портокал”кутии 4 000 бр. х 1.20 лв./бр. кутия = 4 800 лв. В склад № 1 се намира продукцията. 4. Остатъкът по сметка 401 Доставчици се отнася за следните аналитични партиди: - Доставчик “Мелница” - гр Свищов, Булстат 040878301 гр. Свищов, ул. Дунав № 12 - доставчик на брашно. Фактура № 800/28.01.20.... г. - 840 лв - Доставчик “Захарни заводи” АД – гр. Г. Оряховица, Булстат 104014984 - доставчик на захар гр. Г. Оряховица, ул. Индустриална № 9фактура № 1000/28.01.20.... г. – 1 080 лв - Доставчик “Импекс” АД - Пловдив, Булстат 230200691 ул. Шипка № 10 - доставчик на какао. Фактура №50/28.01.20.. г. - 720 лв. 5. Салдото по сметка 411 Клиенти се отнася за продадена продукция на “Метро” - София по фактура № 400/20.01.20.... г. за 2 936 лв. Булстат № 831323123, гр. София, Търговка зона 3….. 6. Салдото по сметка 422 Подотчетни лица се отнася за даден служебен аванс на Стефан Георгиев Стоянов - шофьор на лекотоварен автомобил “Форд” с ДК № ВТ 4011 Н, за командировка до гр. София за два дни. Издадена е Заповед за командировка № 29 от 31.01.20.... г. вж. усл. 3. 7. Остатъкът по сметка 421 Персонал се отнася за начислените (без удръжки), но неизплатени работни заплати на целия персонал съгласно РПВ №1 както следва: 1. Петър Василев Петров - Изпълнителен директор - 800 лв. 2. Димо Александров Димитров – Главен счетоводител - 500 лв. 3. Веселина Славова Василева - домакин –Ръковод. снабдяване - 250 лв. 4. Стефан Георгиев Стоянов - шофьор-снабдител - 390 лв. 5. Иван Стоянов Ангелов - Началник цех № 1- 300 лв. 6. Петя Колева Колева - Началник цех № 2 - 300 лв. 7. Иванка Антонова Петрова - Началник склад № 1 ГП - 300 лв. 8. Емилия Ганева Ганева - Началник склад № 2 Материали 300 лв. 9. Дарина Василева Илиева Началник склад № 3 Резервни части. ГСМ 300 лв. 10. Василка Иванова Василева - счетоводител - 400 лв. 11. Петя Иванова Стефанова - счетоводител 400 лв. 12. Кремена Тодорова Косева - касиер - 350 лв. 13. 10 работници по 441лв. за всеки - 4 410 лв. 8. Остатъкът по с/ка 461 Разчети с НОИ се отнася за начислени суми. 9. Остатъкът по сметка 463 Разчети за ЗО се отнася за здравно осигуряване. 10. Остатъкът по сметка 454 се отнася за начислен ДДФЛ за м. януари 2 430 лв. Остатъците по сметки 421; 461 и 463 се отнасят, също за месец януари. През месеца са извършени следните стопански операции: 1. На 01.02.200... г. Вложени са материали в основното производство: - за суха паста “Лимон” съгласно лимитни карти № 1, 2, 3, 4. - брашно 500 кг ЛК № 1 - захар 250 кг ЛК № 2 - какао 25 кг ЛК № 3 - есенция 25 л ЛК № 4 - за суха паста “Портокал” е направен същия разход на материали с ЛК № 5, 6, 7, 8. Искания №№ 9-12 Разходите са отнесени по предназначение за двете производства съгласно справки №№ 1 и 2. 2.На 02.02.20...Продадена е готова продукция на “БЕТА”ООД - гр. Плевен както следва: Нареждане за експедиране на стоки №№ 1 и 2. - суха паста “Лимон” - 800 бр. кутии. х 1.50 лв. за кутия без ДДС - суха паста “Портокал” - 500 бр. кутии х 2.00лв. за кутия без ДДС Съставена е данъчна фактура № 43. Стоката е транспортирана от закупуващата страна “БЕТА” ООД – гр. Плевен с Булстат 114055514 и снабдител Петър Кирилов Петров ЛК № 132234098 издадена от МВР – гр. Плевен. Нареждане за експедиране на стоки №№ 1 и 2. Искания №№ 1 ,2 3. На 04.02.20.... г. Отчетен е служебен аванс от командировката до гр. София на шофьора - снабдител 2 дни, съгласно заповед № 29/31.01.200... г. Отчетът съдържа: - закупена резервна част - полуоска за лекотоварния автомобил “Форд” на стойност 150 лв. без ДДС., данъчна фактура № 0089/01.09.20.. за 180 лв. издадена от “Авто-синхрон” ЕООД, и Булстат 114041049 - нощувката на шофьора е във ведомствен апартамент. Отчетена е командировката и са признати направените разходи. Неизразходваната сума е върната в касата. ПКО № 1, авансов отчет № 1. Приключена й заповед за командировка /вж. пояснение т. 6/. Отчетът за извършена работа към заповед- приключен 4. На 09.02.20... г. Постъпила е сума от продадената продукция по факт. № 400 от 20.01.200... г. от “Метро” - София за 12 936 лв. 5. На 10.02.20.. г. Изтеглена е сума от касиерката за текущи разходи – 1 000 лв. ПКО № 2... и нареждане -разписка. Обслужващата банка еУникредит Булбанк - гр. Свищов банкова сметка № и б. код. 6. На 11.02.20.... г. Броен служебен аванс на домакина за закупуване на канцеларски материали. РКО №1.- 200 лв., ЛК на домакина № 115277101 и ЕГН 7504071102 изд. от МВР - гр В. Търново. 7. На 12.02.20.... г. Закупени са разни канцеларски материали и консумативи за 192 лв.включен ДДС съгласно данъчна фактура №27/12.02.20.. от “Галактика” ЕООД, Булстат № 892225111. Материалите са предадени в счетоводния отдел. Искане № 7 и авансов отчет №2 - приключени. ПКО № 3 - отчетен аванс. 8. На 14.02.20.... г. Закупено от “Мелница” - Свищов брашно – 5 000 кг за 4 200 лв. съгласно фактура № 172 с включен 20 % ДДС. Превозът е за сметка на доставчика. Материалът е заприходен в склада за материали съгласно Складова разписка № 1….. 9. На 15.02.20.... г. Изплатено е задължението по фактура № 172 съгласно платежно нареждане. Обслужваща банка е Уникредит Булбанк - гр. Свищов банкова сметка № и б. код. . усл. 5.………………. 10. На 19.02.20.... г. Изплатено е задължението към доставчик по фактура № 00800/28.01.20.... г. и задълженията за НОИ и ЗО дължими към 28.01.20.... г. пл. нареждания и банкова сметка № - вж. усл. 5,9 / за банкови сметки и пояснения 8 и 9 за дължими суми / Аналитични справки …………………….. 11. На 20.02.20.... г. Изтеглена е сума за заплата. ПКО № 4. и нареждане - разписка. вж. Пояснения 7,10 и начални салда! 12. На 20.02.20.... г. Изплатена е работна заплата за м. февруари, съгласно РПВ № 1 и РКО № 2………. 13. На 21.02.20.... г. Дадена е сума за командировка на гл. счетоводител за счетоводен курс 5 дни в гр. София - 300 лв. РКО № 3……….. и заповед за командировка № 16/20.02.20.... г. 14. На 28.02.20.... г. Получена фактура № 217 от Електроразпределение - гр. Свищов за 1 080 лв. с включен ДДС. - 500 лв. от разхода за сметка на суха паста “Лимон” - 400 лв. за суха паста “Портокал” Съгласно справки №№ 1,2 разходите са отнесени по предназначение ………. 15. На 30.02.20.... г. Начислени са амортизации съгласно амортизационен план за месец февруари 200... г. както следва: - суха паста “Лимон” - 51 лв. - суха паста “Портокал” - 47 лв. Съгласно справки №№. 1 ,2.. разходите са отнесени по предназначение. 16. Начислена работна заплата на работниците, съгласно РПВ № 2 както следва: - за суха паста “Лимон” - 2 410 лв. - за суха паста “Портокал” - 2 000 лв. На останалия персонал са начислени суми както през м. януари. Съгласно справка № 1, 2, Справка №3 за административни разходи. Същите са отнесени по предназначение. 17. На 30.02.20.... г. Начислени са суми за НОИ и ЗО съгласно действащото законодателство за месец февруари, РПВ № 2. вж.пояснение 8 и 9. Съгласно справка № 1,2 Справка №3 за административни разходи. Същите са отнесени по предназначение. 18. На 30.02.20.... г. Удържан е ДДФЛ съгласно РПВ № 2 – 2 430 лв. вж. пояснение 10. 19. Произведена е готова продукция на 30.02.200... г. - от суха паста “Лимон” 3853 бр. х ……… лв. …………… Складова разписка №2 …….. - от суха паста “Портокал....… ... .2802 бр. х …… лв. …… Складова разписка № 3…….. Иска се: 1. Да се състави индивидуален сметкоплан на предприятието 2. Да се създадат номенклатури, да се настроят сметките и номенклатурите 3. Да се настроят съответните сметки за отчитане на ДДС 4. Да се въведе начално състояние и да се изведе начална оборотна ведомост. 5. Да се използват сметки 301 при доставка на материали, 401 при отчитане на задължения и 411 за отчитане на вземания за дневниците за покупки и продажби 6. Да се осчетоводят стопанските операции като се открият съответните регистри. 7. Да се извежда периодично оборотна ведомост. 8. Да се извеждат синтетични и аналитични справки за сметка.
от vladajski на 17 фев 2019
не са посочени теми

1

отговор

10

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
43%
Одобрение:
4%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
0 точки

Здравейте,

Мога да Ви направя тази задача на Ажур L.

Приятен ден!

от Данаил Дамянов учител 18.02.2019
Какъв е твоят отговор ?

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Цветана Павлова
преподава по Руски
в град София
с опит от  8 години
1

Лиляна Георгиева
преподава по Литература и Български език
в град София
с опит от  39 години
32

виж още преподаватели...
Последно разгледали домашната
Сродни търсения