Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори
Постижения:

Педагогика.Спешно,трябва ми информация!!!!

Урокът.Като един от външните форми на обучение.

1

отговор

7

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
100%
Няма публикувани домашни
Постижения:
+1 точка
от 1 глас

Най-добър отговор - избран преди 3 дни

Урокът е основна форма на обучение. Така е още от времето на Я.А.Ко-менски. Вероятно така ще бъде и занапред. На въпросите за урока - за неговата същност, структура, технология, организация, методика, за неговото съдържание - е посветена изключително богата литература - педагогическа, методическа, психологическа. Тези въпроси са предмет на специално разглеждане в учебници и други трудове по дидактика, педагогика и методика, в многобройните статии.

В различните учебници по педагогика и дидактика обикновено се дават различни определения за същността на урока, но повечето от тях го разглеждат като форма за организация на дейността на учителя и учениците, чрез която се разработва и усвоява определена тема от учебната програма за определено учебно време.

Описателно урокът може да се охарактеризира като ръководено от учителя занятие с постоянен състав от ученици, протичащо в рамките на определено време, чрез което се решават едни или други учебно-възнитателни цели върху основата на конкретно учебно съдържание и специфични методи на обучение.

Като основна организационна форма урокът изцяло се подчинява на закономерностите на обучението. Всеки урок допринася за осъществяване на определени, конкретни цели, чрез които се решават основните цели на обучението. "Всеки урок по своето съдържание е част (звено) от учебния курс по един или друг учебен предмет и има определена дидактическа цел, която се обуславя от мястото на урока в учебния курс, раздела, темата по предмета."

3.1.1.2. ТИПОЛОГИЯ И СТРУКТУРА НА УРОЦИТЕ

Проблемът за типологията (класификацията) на уроците представлява не само чисто теоретичен интерес, а има и голямо практическо значение. Във всяко училище всекидневно се провеждат много и най-различни уроци, всеки от които има свои особености, различава се от другите.

Обикновено повечето автори разграничават като основни типове следните уроци: 1) комбиниран урок; 2) урок разработка и усвояване на нови знания; 3) урок за затвърдяване на знанията и формиране на умения и навици; 4) урок за обобщаване и систематизиране на знанията, уменията и навиците. Наред с тези уроци едни или др; автори посочват и 5) урок за прилагане на знанията, уменията и навици 6) урок за контрол и оценка на знанията, уменията и навиците.Напоследък наред с комбинирания урок се сочи и т.нар. бинарен (интегриран) урок. Говори се също за проблемен урок и др.

Трябва да се подчертае, че типизирането на уроците не е самоцел. То позволява да се внесе по-голямо единство в изключително богатото разнообразие от уроци, което съществува в училищната практика.

Във всеки урок се отразява неповторимата индивидуалност на учителя, в него той "раздава" себе си. И ако учителят е личност с богата вътрешна култура, с активна гражданска позиция, неговото влияние върху учениците е огромно.

Важно изискване например е да се сведе до минимум времето, отделяно за организационната му част. В началото и в хода на урока трябва да се използува система от най-разнообразни начини и похвати за формиране на познавателна потребност у учениците, за осигуряване на тяхната готовност не само за съзнателно и активно възприемане на излагания учебен материал, а и за самостоятелното им участие в разрешаването на учебните проблеми. Добрите учители се стремят да съкратят времето за проверка на домашните работи, като използуват най-различни форми за контрол. Проверката и оценката на подготовката и развитието на учениците все по-тясно се свързват с останалите компоненти на урока, при което индивидуалното устно изпитване се съчетава с фронталното, с писмените форми на контрол, с използуването на някои по-икономични средства (тестове, и др.). Устното изложение на учебния материал от учителя все по-често се съчетава със самостоятелно изучаване от учениците на едни или други въпроси. По време на урока наред с фронталната работа с класа се използуват разнообразни форми на групова и индивидуална работа с учениците. Затвърдяването и обобщаването на изученото позволяват не само да се овладява основното, същественото от учебния материал, а и да се прилага усвоеното за решаване на познавателни и практически задачи.

В.А.Онишчук посочва разнообразни структури на комбинирани уроци в зависимост от техните разновидности. Например урокът за проверка на по-рано усвоения материал и усвояване на нови знания има следната примерна структура: 1) проверка на изпълнението на домашните задачи; 2) проверка на по-рано усвоените знания - фронтално и индивидуално; 3) мотивиране на ученето и съобщаване на темата, целта и задачите на урока; 4) възприемане и осмисляне от учениците на новия материал; 5) обобщаване и систематизиране на знанията; 6) изводи и възлагане на домашна работа.

Структурата на урока за усвояване на умения и навици и творческото им прилагане на практика при нови условия има следния вид: 1) възпроизвеждане на опорните знания, умения и навици; 2) мотивиране на ученето и съобщаване на темата, целите и задачите на урока; 3) изучаване на новия материал, неговото възприемане, осъзнаване и осмисляне; 4) първично прилагане на придобитите знания; 5) усвояване на умения и навици при неизменни условия; 6) усвояване на обобщени умения при нестандартни условия; 7) самостоятелна работа за творческо прилагане на знанията, уменията и навиците; 8) изводи и възлагане на домашна работа.

Основната цел на урока за усвояване на нови знания е учениците да се запознаят с нови факти, явления или процеси, със закономерностите, на които те се подчиняват. Този тип урок намира широко приложение в горните класове, докато в началните класове в чист вид не се използува. При някои уроци обаче изучаването на нов материал е основна дидактическа цел, поради което за нея се отделя по-голямата част от времето на урока, а другите негови части имат второстепенно значение. Според В.А.Онишчук примерната структура на урока за нови знания включва: 1) проверка на домашните задачи, възпроизвеждане и | корекция на опорните знания на учениците; 2) съобщаване на темата, целите и задачите на урока и мотивиране на учебната дейност на учениците; 3) възприемане и първично осъзнаване на новия материал, осмисляне на връзките и отношенията в изучаваните обекти; 4) обобщение и систематизация на знанията; 5) изводи и възлагане на домашна работа.

Урокът за проверка, оценка и корекция на знанията, уменията и навиците се използува обикновено след изучаване на отделни теми или раздели от програмата. Чрез него се осъществява комплексна проверка на учебните постижения на учениците, наред с текущата, която се извършва по време на всички типове уроци. Примерната структура на този тип урок е: 1) мотивиране на учебната дейност на учениците и съобщаване на темата, целите и задачите на урока; 2) проверка на знанията за фактическия материал; 3) проверка на знанията за основните понятия (закони); 4) проверка на дълбочината на осмислянето на знанията и степента на тяхната обобщеност; 5) прилагане на знанията при стандартни условия; 6) прилагане на знанията при нестандартни условия; 7) проверка, анализ и оценка на изпълнените задачи; 8) изводи и възлагане на домашна работа.

 

от Мартин преди 3 дни, потребител на 38 от София
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 2-ри курс по Педагогика
Тест по педагогика на тема: Изкуство и възпитание
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 2 курс
Тематичен тест за студенти по педагогика върху тематиката - изкуство и възпитание. Всички въпроси имат само един верен отговор-
(Труден)
45
47
1
2 мин
15.10.2013
Тест по социална педагогика
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 2 курс
Примерен тест по социална педагогика за второкурсници от специалността "Социална педагогика".
(Труден)
13
119
1
1 мин
24.11.2011
» виж всички онлайн тестове за студенти от 2-ри курс по педагогика
Mатериали в помощ на домашната
 

Предмет и задачи на методиката на обучение. Връзка на методиката на обучение с други дисциплини и мястото й в системата на педагогическите науки

09 яну 2010
·
1,109

Думата „дидактика" има старогръцки произход. „Дидаско" означава обучавам, „дидаскалия" - обучение. Дидактиката се определя от много автори като наука за обучението, изучаваща теорията на обучението и образованието...
 

Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности


Съдържа дефиниции на понятията: интегрирано обучение, деца със СОП, модели за интеграция, функции на ресурсния учител и лично мнение по разисквания въпрос...
 

Форми и методи в професионалното образование


Новите технологии водят до промени на пазара на труда, което от своя страна изисква промяна и на системите за професионално образование и обучение...
 

Сравнителна характеристика на начално образование в Англия и други водещи държави: Франция, Германия, Италия, Испания, САЩ


С растежа на модерното преподаване е подходящ момент да разгледаме как педагогиката се организира и в други страни. Различни изходни възрасти, разнообразни подходи към учебните програми и оценка, крайности в размера на класовете и финансирането....
 

Парадигма на активното учене - основи на началната училищна педагогика

18 окт 2012
·
508

Активно учене. Конструктивизмът и идеята "Активно учене". Интерактивно обучение. Активно обучение. Методи. Методът "Актвно обучение" в образователните институции...
 

Ролята на семейството на деца със специални образователни потребности в процеса на интеграция


Различието от другите не е недостатък. То подсказва, че са необходими нетрадиционни форми и средства за въздействие, за да се реализира съществуващият потенциал...
 

Интегрирано обучение

02 фев 2015
·
130

Интегрираното обучение е форма на обучение на деца със специални образователни потребности, при която всяко от тях се обучава в масово училище, но по план, съобразен с индивидуалните му възможности. В България интегрираното обучение е...
 

Основи на Началната училищна педагогика

02 авг 2017
·
185

Състояние, проблеми и перспективи на началното образование. Реформи в образованието и отражение върху образователните дейности, осъществявани в началното училище...
 

Теми за държавен изпит ПНУП pro

11 мар 2018
·
15
·
70.00 лв.

Теми за държавен изпит ПНУП, Св. Св. Кирил и Методий Велико Търново...
 

Интегрирано обучение

08 сеп 2018
·
5

Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности. Образователните системи в страните от Западна Европа...

Потърси помощ за своята домашна:

Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения