Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори
Постижения:

Педагогика! Спешно,информация!!!

Методи на обучение-определение,класификация,детерминанти за избор,функции на методите.

от geri_petrovaa на 06 дек 2018
посочени теми: методи Методи

1

отговор

4

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
70%
Одобрение:
10%
Постижения: » виж всички
+1 точка
от 1 глас

Най-добър отговор - избран на 06 дек 2018

Един от методите за преподаване на знания и формиране на умения и навици е устното изложение на учебния материал от учителя. Това е широко използван метод на обучение. Чрез него учителят моно логично със своето слово съобщава на учениците определена учебна информация.  Най-разпространените методи за устно изложение на знаия от учителя са разказът, обяснението и лекцията. Разказът е приложим предимно при описателен материал, докато чрез лекцията се осъществява разгърнато изложение на системата от знания.

Някои учени считат, че в условията на съвременността и научно-техническата революция значението на изложението на знания от учителя все повече намалява.  Това съвсем не е така.  Учителят е и ще продължава да бъде основен източник на дидактически редуцирана информация. Под негово ръководство  учениците могат успешно да се ориентират в непрестанно нарастващия поток от информация.

Изложението на учебния материал от учителя изпълнява важни образователни и развиващи цели и задачи. Така учителят не само развива върху основата на научни знания интлректа на учениците, а и въздейства върху емоционално-волевата им сфера. Въздействието върху учениците се осъществява и чрез външната форма на изложението на учебния материал.

Съдържанието на учебния материял има решаващо значение. Нужно е учителят да умее да подбира необходимото количество информация. Също така е нужно да умее да представя тази информация в дидактически редуциран вид. Нужно е учмителят да умее да подготвя учениците за усвояване на информацията. Езикът и ситлът на изложението на учителя играят важна роля за реализирането на неговите цели и задачи. Добрата техника на изложението се постига чрез постоянен зрителен контакт на учителя с учениците, чрез умение да владее своето тяло, чрез жестовете и мимиката. Като разновиднст на изложението на материала от учителя към разаказа като метод на обикновено се предявяват редица изисквания. Нужно е разказът да осигурява идейната насоченост на преподаването; да съдържа само достоверни и научно правоверни факти; да включва достатъчно количество ярки и убедителни примери и факти; да включва изводи и обобщения.

Обяснението е друга разновидност на изложението на материала от учителя и негова главна особеност според С. П. Баранов (Баранов, С. П. Педагогика, с.119) са теоретичните доказателства.

Предимствата на изложението на учебния материал от учителя се изразява в това, че чрез него за сравнително кратко време учителят запознава учениците с голям обем от нови знания. Важна роля играе живото слово на учителя.

Като недостатък на метода се посочва, че се основава главно на слуховия анализатор. Възможностите на учителя да контролира как учениците възприемат излаганото  са ограничени.

Беседата е друг метод за преподаване и удвояване на знания и формиране на умения и навици. Тя се определя като диалогичен начин на изложение на учебния материал. Беседата се използва още в далечното минало. Древногръцкият философ Сократ се счита за основател на т. нар. Евреистична беседа.

В съвременното училище беседата се използва  само когато учениците имат известне опит. В зависимост от целите, за които се използва, се разграничават няколко вида беседа:

 • Беседа за разработване и усвояване на нови знания;
 • Беседа за повторения и затвърждаване на знаията;
 • Беседа за систематизиране и обобщаване на знаията;
 • Беседа за проверяване и оценяване на знанията;

Беседата е сравнително труден за реализация метод, който изисква голямо педагогическо майстроство.  Въпросите на учителя е тужно да отговарят на следните изисквания:

 • Да бъдат точни по съдържание и кратки по форма;
 • Да стимулират мисленето на учениците;
 • Да са логически свързани помежду си и разнообразни по форма;
 • При по-големи затруднения на учениците наред с основните въпроси учителят обикновено задава допълнителни такива;
 • Общото количество на въпросите е нужно да бъде оптимално за успешното постигане на поставената цел.

По-важните идисквания към отговорите на учениците са:

 • Да бъдат съзнателни и аргументирани;
 • Да бъдат пълни, т. е. да изчерпват всички страни на въпроса;
 • Да бъдат точни и ясни, езиково правилно изразени.

Беседата е предпочитан метод на обучение за учениците от първи до четвърти клас. Тя осигурява благоприятни възможности за пълноценно общуване между учителя и учениците. Също така създава такава атмосфера в класа, която освобождава децата от каквото и да е стеснение и те участват в обучението активно.

Беседата позволява да се стимулира активното и самостоятелното участие на учениците в процеса на обучението. В това се състои нейното голямо преимущество  пред монологичното изложение на учебния материал от учителя. Основният недостатък на този метод е, че изисква много повече време.

Самостоятелната работа на учениците с учебника и други книги заема важно място в системата от методи на обучение. Печатното слово е един от основните източници на информация.  В дидактическата и методическата литература на проблема за самостоятелната работа на учениците с учебника се отделя голямо внимание. Все още обаче не е преодоляно схващането, че учебникът е предназначен изключително за работа вкъщи или по време на самоподготовката в училище. Именно формирането у учениците на умения и навици за самостоятелна работа с учебника е нужно да се осъществява преди всичко по време на уроците.

Какво ще бъде отношението на най-малките ученици към учебниците, към научната и художествена литература твърде много зависи от работата на учителя.  Знанията и уменията на учениците за използване на учебника се придобиват постепенно. Преди всичко е необходимо те да овладеят добре техниката на четенето и да разберат смисъла на прочетеното. Работата върху текста от учебника зависи до голяма степен от самия характер на текста. При изучаване на научно-популярни текстове преобладава аналитико-синтетичната дейност на мисълта, докато при художествените текстове вниманието на учениците се насочва преди всичко към възприемането на ярките образи и картини, към тяхното идейно-естетическо преживяване.

Един от най-простите видове самостоятелна работа с учебника е възлагането на учениците на задачата да намерят и прочетат точното определение на едно или друг опонятие, с което току-що са се запознали от изложението на учителя. По-сложен вид самостоятелна работа с учебника е поставянето на задачи на учениците да отговарят на въпроси, отговорите на коита се съдържат в параграфа в явен или косвен вид.

Други видове самостоятелна работа с учебника изискват съставяне на план на изложения материал в параграф на учебника, отделяне на главните мисли в него или в отделни негови части, поставяне на въпроси към отделните параграфи.

Планът е схематично изразяване (записване) на най-главните положения от съдържанието та текста под формата на заглавия. Нужно е учениците да се научат да правят по-кратки и по-разгърнати планове.

Всеки ученик, в зависимост от своите индивидуални особености, може да си изработи собствен стил на работа с учебника. Формирането на умения и навици за самостоятелн аработа с учебника улеснява учениците при използване на учебно-помощната и друга литература.

Под наблюдение като метод за преподаване и  усвояване на знания и формиране на умения и навици се разбира планомерно, повече или по-малко продължително възприемане, което дава възможност да се проследи протичането на някакво явление или на измененията, които се извършват в обектите на възприемането. Наблюдението е активна форма на сетивно познание, която има зацел да натрупа факти, да образува първоначални представи за обектите от обкръжаващия свят. Наблюдението е възприемане, тясно свързано с мисленето.

Необходимостта от широко използване на метода наблюдение се обуславя от самия характер на процеса на познанието в обучението. Той допринася както за разширяване на сетивния опит на учениците, така и за развитие на техните умствен испособности.

Спонтанни наблюдения ученикът извършва ежедневно.  Придобитите по този път познания обаче не винаги са осъзнати и достоверни. Наблюдението като метод на обучение се основава на целенасочените, организираните от учителя наблюдения. Те могат да се провеждат под негово непосредствено ръководство или самостоятелно, включително и по инициатива на самите ученици.

Наблюденията могат да се провеждат с различна цел и да предшестват, съпровождат или да завършват изучаването на един или друт учебен материал. Тяхната ефективност зависи преди всичко от правилния отбор на обектите за наблюдение, от подготовката на учениците за провеждане на  наблюдението, както и от включването им в активна изследователска-проучвателна дейност под ръководството н аучителя.

Демонстрацията като метод на обучение означава показване на обекти или дидактически материали, придружено с описания и обяснения, чрез които учениците получават информация за изучаваните явления. Демонстрацията обикновено се извършва от учителя, но в редица случаи по негова преценка може да се възлага на ученици. При демострацията нагледното запознаване на учениците с изучаваните обекти се съчетава със словото.

Според вида на демонстрираните обекти и дидактически материали се разграничава:

 • Демонстриране на натурални обекти, явления и естествени процеси. Това позволява на учениците да се запознаят с изучаваните предмети в тяхната естествена големина, тяхното устройство, действие.
 • Демонстриране на обемни дидактически материали (модели, макети и други). Чрез тях се моделират сложни апарати, машити или уреди.
 • Демонстриране на картини. Те намират широко приложение в обучението.
 • Демонстриране на символни и графични нагледни средства: карти, схеми, диаграми, таблици.
 • Демонстриране на чертежи или рисунки, изпълнени от учителя върху дъската. Те служат за схематично представяне на предмети и явления.
 • Демонстриране на опити, извършени от учителя.  Опитът е нужно да се представи така, че да се вижда добре от всички ученици.
 • Демонстриране на действия, които трябва да усвоят учениците.  Показването на действията трябва да се съпровожда с обяснения, за да разберат учениците как се изпълняват те.
 • Демонстриране с помощта на модерни средства за обучение. Най-често се използват слуховите, визуалните, аудио-визуалните. С помощта на тези средства могат да се показват явленията в движение, да се представят процеси, които протичат много бързо или мног и  не  могат да се възприемат непосредствено от човека. Техническите средства за обучение имат редица предимства пред всички останали.

Упражнението като метод на обучение обикновено се използва при затвърдяване или приложение на практика на знанията, уменията и навиците, но може да служи за постигане и на други дидактически цели.

Под упражнение се разбира съзнателно извършване на определени действия и тяхното повтаряне, за да се формират и усъвършенстват едни или други умения и навици. Обучение, което се извършва при недостатъчни упражнения, не може да постигне задачата си да формира у учениците трайни и действени знания, умения и навици. Упражненията допринасят не само за затвърдяване на знанията и изграждане на умения и навици, а и за развиване  на творческите способности на учениците, за цялостното им личностно формиране.

За разлика от подражателните, механичните упражнения, които имат място в живота на човека, упражненията в процеса на обучението се отличава съссвоята целенасоченост и съзнателност, осъществяват се под ръководството на учителя. Съвременната психология доказва, че уменията и навиците се формират в резултат на съзнателни действия, че многократните  механични упражнения не осигуряват високи резултати.

В процеса на обучението се използват най-разнооразни упражнения. В зависимост от степента на самостоятелност на учениците при извършване на упражненията обикновено се разграничават:

 • Упражнения по образец (възпроизвеждащи, репродуктивни);
 • Репродуктивно-вариативни (усложнени) упражнения;
 • Творчески (продуктивни) упражнения.

За да бъдат ефективни, упражненията е нужно да бъдат: целенасочени, да са съзнателни, да са системни, да са степенувани по трудност, да са разнообразни по съдържание и форма, да бъдат достатъчно по количество и продължителност. Учителят следва да показва необходимия еталон при формирането на нови умения и навици, кат ообяснява как може да се поситгне това. Резултатите от упражненията е нужно да бъдат анализирани, за да могат учениците своевременно да коригират допуснатите от тях грешки.

Наред с упражнението някои автори обособяват като относително самостоятелен метод повторението. Други разглеждат повторението като прийом, който се включва в състава на редица методи. Разграничават се: текущо повторение и обобщаващо повторение. Текущото повторение  се извършва в началото на часа, в хода на урока или в края на часа и се заключава в акцентиране върху най-съществените положения от вече изученото или изучаваното учебно съдържание.  С обобщаващото  повторение се систематизират знанията на една или няколко теми. Обобщаващот оповторение е по-успешно тогава, когато учениците предварително се готвят за него. Тов асе случва, като изпълняват различни задачиза самостоятелна работа, поставени им от учителя.

от Таня Генова учител 06.12.2018
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 2-ри курс по Педагогика
Тест за студенти по педагогика на тема: "Училищно законодателство"
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 2 курс
Тематичен тест за студенти по педагогика върху материала "Училищно законодателство" във Великотърновския университет.
(Лесен)
18
250
1
19.12.2011
Тест по социална педагогика
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 2 курс
Примерен тест по социална педагогика за второкурсници от специалността "Социална педагогика".
(Труден)
13
122
1
1 мин
24.11.2011
» виж всички онлайн тестове за студенти от 2-ри курс по педагогика
Mатериали в помощ на домашната
 

Връзката между практическите методи за обучение в двигателни действия и етапи на обучение

29 дек 2007
·
179

Важно място във физическото възпитание заемат методите за реализиране на двигателните действия. Те се делят на няколко структури.
 

Методи на възпитание

21 окт 2008
·
745

Методи на възпитание – начини и способи за въздействие от страна на педагога върху личността на възпитаника с цел формиране или промяна на определени възгледи, убеждения, чувства, потребности, вид поведение /действия, постъпки/, ценностни ориентации...
 

Методи на научни изследвания, използвани в методиката на обучение

16 яну 2010
·
360

Наличието на методи за научни изследвания определят възможността за обособяването на методиката като самостоятелна наука. С усвояването и използването на методите на научно изследване учителите могат сами да усъвършенстват своята работа...
 

Методи на обучението

04 фев 2011
·
316

Методи на обучение в преподаването на физическо възпитание и спорт...
 

Методи за организиране и осъществяване на двигателната дейност

24 май 2011
·
74

Методи на обучение - при обучението се овладяват знания, създава се представа за движенията, затвърдяват се и се усъвършенстват двигателни навици. Те се разделят на 3 групи – словесни, методи за онагледяване, на практически методи за двигателни...
 

Социална педагогика

02 яну 2012
·
359

Лекции по социална педагогика за магистърска степен...
 

Какви методи и похвати можем да използваме при преподаване на урок?

27 окт 2014
·
6

Какви методи и похвати можем да използваме при преподаване на урока „Могъществото и културен разцвет на България при цар Симеон” – по предмета „Човекът и обществото”. Раздел: България през Средните векове (VII – XVII в.)...
 

Теми за държавен изпит ПНУП pro

11 мар 2018
·
15
·
70.00 лв.

Теми за държавен изпит ПНУП, Св. Св. Кирил и Методий Велико Търново...
 

Теми за Държавен изпит pro

27 ное 2018
·
30.00 лв.

Разработени са всички теми от два конспекта. Могат да се използват и от студенти, които завършват магистратура...
 

Старинни западноевропейски методи за музикално възпитание


Повечето старинни (западноевропейски) методи за музикално възпитание възникват за нуждите на професионалното образование, но намират приложение и в масовото музикално възпитание. Две основни групи – относителни и абсолютни...

Потърси помощ за своята домашна:

Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения