Преглед на домашна работа

МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ С РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА ПО КОЛИЧЕЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ И МОДЕЛИ . задача6,4

МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ С РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА ПО КОЛИЧЕЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ И МОДЕЛИ . Задача 6.4. Разполагаме с данните за броя на криминалните престъпления (средно на 10 000 души) и бюджетните разходи за поддържане на вътрешния ред и сигурност на гражданите (хил. лв, средно на 1 жител) в една област за периода 2006-2013 г. Разходите са преостойностени по съпоставими цени от 2010 г. Год.2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Разходи за вътре- шна си- гурност 8 7,5 8 9 8,5 9 10 9,5 Брой реги- стрира- ни престъ- пления 37 34 38 40 43 41 46 44 1) Да се построи точкова диаграма на зависимостта между двата показателя. 2) Да се моделира зависимостта на средните разходи от броя на регистрираните криминални престъпления чрез линеен регресионен модел. 3) Да се изчислят и интерпретират числовите стойности на коефициентите на модела. Да се измери обяснителната способност на модела. 4) Ако приемем, че тази зависимост се запази, колко ще бъде очакваният размер на разходите през 2014 г.? Прогнозната стойност на броя на престъпленията да се получи чрез линеен трендов модел.

1

отговор

25

посещения
Отговори (1-10 от 1)
0 точки

Година

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Данъчни приходи (млрд. $)

3,2

3,1

3,5

3,4

4,0

3,9

Медианен годишен доход (хил. $)

1,0

1,04

1,11

1,15

1,22

1,29

 

от violeta12354 14.01.2018, студент на 27 от София
Какъв е твоят отговор ?
Mатериали в помощ на домашната
 

Производствени разходи

15 ное 2008
·
549

Една от основните задачи на управленското счетоводство е точното дефиниране на непреките производствени разходи и тяхното разпределение между видовете продукция.
 

Финансов анализ


Финансовият резултат характеризира ефективността от финансово-стопанската дейност на предприятието. Той може да бъде печалба или загуба в зависимост от съотношението между разходите и приходите на предприятието...
 

Лекции по Счетоводство на капиталовите дружества

07 мар 2010
·
541

Първа част Ключови области при счетоводното третиране на емитирани финансови инструменти на собствения капитал 1.10. Финансово-управленски съображения, свързани с избора на вид акции, предназначени за емисия 1. Избор между обикновени (common stock
 

Приходи и разходи на юридическите лица с нестопанска цел

10 юни 2011
·
94

Отчитането на приходите бе един от проблемите, който нормативно бе изяснен с нсс 31 и с промените в националния сметкоплан. Утвърдени бяха и специфични форми (двустранна и едностранна) на отчета за приходите и разходите...
 

Проблеми при счетоводното отчитане на разходите и вътрешния контрол


Организация, счетоводно отчитане и контрол на взаимоотношенията с персонала...
 

Счетоводно изследване на критичните съотношения в предприятието


В стопанската дейност на всяко едно предприятие се наблюдават закономерни взаимоотношения между базисни показатели като приходи, породилите ги разходи и финансовия резултат. Един от основните методи за тяхното пълно изследване е анализа по зависимостта...
 

Анализ на разходите на предприятие


Микроикономическа характеристика на разходите като обект на финансово-счетоводния анализ. Същност и видове разходи. Роля на разходите за измерване на ефективността от стопанската дейност...
 

Изчисляване на макроикономическите стойностни показатели по системата на национални сметки

29 дек 2014
·
8

Различия между системата на национални сметки (СНС) и системата баланс на народното стопанство (БНС) - изчисляването на новосъздадената стойност може да се реализира с помощта на два метода (подхода)...
 

Счетоводство на капиталовите дружества

15 ное 2015
·
67

Финансово-управленски съображения (ФУС), свързани с избора между поименни акции и акции на приносител...
 

Счетоводна политика


Разработка на счетоводна политика, правилник за документооборота и правилник за вътрешния ред в едно предприятие...

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Мира Ангелова
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  7 години
77 17

Сияна Белоречка
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  8 години
193 17

виж още преподаватели...
Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения