Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Тест по Икономикс 1ви курс СПЕШНО,моляза помощ!

ТЕСТ по Икономика СПЕШНО,моля за помощ!

 

От тест 1

 1.  Регресивният данък:
 1. Утежнява финансовото състояние на фирмата
 2. Подобрява инвестиционни процес във фирмата
 3. Отнема голяма част от печалбата на фирмата
 4. Регулира работната заплата с държавния сектор
 1.  Централната банка провежда рестриктивна политика чрез:
 1. Намаляване на лихвения процент
 2. Увеличаване на лихвения процент
 3. Чрез намалване на процента на задължителните м. резерви на търговските банки
 4. Чрез увеличаване количеството пари в обръщение
 1. Когато фирмата използва собствени средства за финансирането на даден проект, вярното е, че:
 1. Алтернативните разходи на тези средства са равни на 0
 2. Икономическата печалба ще е по-голяма
 3. Общите разходи на фирмата ще нарастнат
 4. Пропуснатите лихви,ако средствата бяха вложени в банката са инплицитните разходи на проекта
 1.  Основно средство на монетарната политика е:
 1. Търговския баланс
 2. Платежния баланс
 3. Производството
 4. Брутния национален продукт
 1.  За дълготрайните материални активи не е вярно:
 1. Участват продължителен период в производствения процес
 2. Не запазват натуралната си форма като се изхабяват
 3. Пренасят на части стойността си
 4. Не напускат производствената сфера, докато не бъдат заменени с други
 1.  Ако пределният продукт е по-малък от средния:
 1. Средният продукт нараства
 2. Средният продукт намалява
 3. Общият продукт нараства с намаляващ темп
 4. Пределният продукт първоначално нараства,а после намалява
 1.  Ако кривата на средните променливи разходи е разположена над кривата на пределните разходи:
 1. Средните променливи разходи първоначално намаляват,а след това нарастват
 2. Средните променливи разходи намаляват
 3. Пределните разходи първоначално нарастват,след което намаляват
 4. Пределните разходи намаляват
 1.  
 1.  Ако фирмите от съвършено конкурентен отрасъл реализират икономически печалби в кратък период,при равни други условия това ще доведе до:
 1. Навлизане на нови фирми в отрасъла,увеличаване на отрасловото предлагане и намаляване на цената до равнище,осигуряващо нормална печалба
 2. Навлизане на нови фирми в отрасъла,увеличаване на средните разходи и увеличаване на цената до равнище,осигуряващо запазване на икономическата печалба
 3. Навлизане на нови фирми в отрасъла,увеличаване на средните разходи и увеличаване на цената до равнище,осигуряващо нормална печалба
 4. Нито едно от посочените

 

 1.  Основен фактор на икономическия растеж в кейнсианските модели е :
 1. Размерът на инвестициите в частния сектор и държавните разходи
 2. Степента на квалификация и натрупан опит на работната сила
 3. Стимулирането на развитие на иновации и научни изследвания
 4. Равнището на човешкия капитал и техническия прогрес в икономиката
 1.  Най-вероятната причина,обосноваваща наличието на бизнес цикъл,е:
 1. Колебанията в равнището на инвестициите
 2. Характера на политическия процес-периодичността на изборите
 3. Глобализацията и повишената икономическа зависимост между страните
 4. Намесата на държявата в пазарната икономика
 1.  Ако дадена икономика се намира в подем (фаза на икономическия цикъл),но има наличие на високо равнище на безработица,тя най-вероятно е:
 1. Циклична
 2. Структурна
 3. Отговор а) и б)
 4. Отговор а) и с)
 1.  Инфлацията:
 1. Намалява реалната и номиналната стойност на вътрешния дълг
 2. Намалява реалната и повишава номиналната стойност на вътрешния дълг
 3. Намалява реалната и не променя номиналната стойност на вътрешния дълг
 4. Не променя реалната и увеличава само номиналната стойност на вътрешния дълг
 1.  Според краткосрочната крива на Филипс инфлацията може да се редуцира посредством:
 1. Нарастване на номиналната заплата
 2. Нарастване на заетостта
 3. Нарастване на безработицата
 4. Намаляване на безработицата

ОТ тест 2

3.      Кой от посочените фактори няма да предизвика изместване на кривата на съвкупното търсене AD надясно:

a)      Очаквания на домакинствата за намаляване на доходите им

b)      Провеждане на експанзивна фискална политика,при което се увеличават правителствените разходи

c)      Очаквания на предприемачите за увеличаване на печалбите им

d)      Намаляване на лихвения процент

5.      Основен фактор на икономическия растеж в кейнсианските модели е :

a)      Размерът на инвестициите в частния сектор и държавните разходи

b)      Степента на квалификация и натрупан опит на работната сила

c)      Стимулирането на развитие на иновации и научни изследвания

d)      Равнището на човешкия капитал и техническия прогрес в икономиката

e)      Нито едно от посочените

6.      Най-вероятната причина,обосноваваща наличието на бизнес цикъл, е:

a)      Колебанията в равнището на инвестициите

b)      Характера на политическия процес-периодичността на изборите

c)      Глобализацията и повишената икономическа зависимост между страните

d)      Намесата на държявата в пазарната икономика

8.      Ако дадена икономика се намира в подем (фаза на икономическия цикъл),но има наличие на високо равнище на безработица,тя най-вероятно е:

a)      Циклична

b)      Структурна

c)      Отговор а) и б)

d)      Отговор а) и с)

10.    Стагфлацията е относително ново явление в икономиката.Може ли то успешно да бъде обяснено посредством завесимостта между инфлация и безработица,позната като редуцирана крива на Филипс?:

a)      Да,тъй като нарастването на безработицата е предизвикано от увеличаване размера на социалните осигуровки,при което се допуска нарастване на номиналната работна заплата без съответно повишаване на производителността на труда в реално изражение

b)      Да,тъй като при стагфлация едновременно е налице застой (или дори спад) в производството с произтичащото от това нарастване на безработицата в условие на инфлация

c)      Да-дотолкова,доколкото при стагфлация е налична инфлация,която се интерпретира от кривата на Филипс

d)      Отговори а) и с)

11.    Инфлацията:

a)      Намалява реалната и номиналната стойност на вътрешния дълг

b)      Намалява реалната и повишава номиналната стойност на вътрешния дълг

c)      Намалява реалната и не променя номиналната стойност на вътрешния дълг

d)      Не променя реалната и увеличава само номиналната стойност на вътрешния дълг

12.    Според крадкосрочната крива на Филипс инфлацията може да се редуцира посредством:

a)      Нарастване на номиналната заплата

b)      Нарастване на заетостта

c)      Нарастване на безработицата

d)      Намаляване на безработицата

13.    Прогресивният данък върху доходите на физическите лица изпълнява ролята на автоматичен стабилизатор,тъй като:

a)      По време на рецесия води до намаляване на бюджетния дефицит

b)      Намалява търсенето,когато доходите спадат по време на рецесия

c)      Стимулира търсенето на домакинствата с по-високи доходи,като засилва преразпределението

d)      При растящи доходи води до изземване на по-голяма част от тях и така ограничава инфлационния натиск

16.    Като основни мотиви за задържането на пари Дж. М. Кейнс посочва:

a)      Транзакционния

b)      Осигурителния

c)      Спекулативния

d)      Верни отговори са  a),  b) и с)

17.    Нарастването на паричното предлагане в резултат на целенасочената парична политика от страна на ЦБ при постоянни други условия води до:

a)      Увеличаване на лихвения процент

b)      Намаляване на лихвения процент

c)      Изместване на кривата на паричното предлагане наляво

d)      Изместване на кривата на паричното търсене надясно

19.    В условията на паричен съвет централната банка:

a)      Не може да провежда самостоятелна парична политика

b)      Може да емитира пари само до размера на  валутните резерви

c)      Трябва да интервенира на валутния пазар,за да поддържа фиксирания курс

d)      Верни отговори  a),  b) и  c)

20.    Според механизма за приспособяване на платежния баланс чрез лихвения процент, ако една страна има дефицитен платежен баланс:

a)      Намесата на централната банка е недопустима

b)      Централната банка трябва да намали нормата на задължителните минимални резерви на търговските банки

c)      Централната банка трябва да увеличи нормата на задължителните минимални резерви на търговските банки

d)      Централната банка трябва да увеличи паричното предлагане

21.    МВФ отпуска кредити (под формата на траншове) на страните членки с цел:

a)      Реализиране на големи национални инфраструктурни проекти

b)      Подкрепа на националното производство

c)      За увеличаване на брутния национален продукт

d)      Подкрепа на платежния баланс

23.    Кривата на Лафер показва:

a)      Връзката между увеличаването на парите в обръщение и инфлацията

b)      Увеличаване на данъчния приход с нарастване на данъчната ставка

c)      Намаляване на данъчния приход с намаляване на данъчната ставка

d)      Няма верен отговор

24.    Регресивният данък:

a)      Утежнява финансовото състояние на фирмата

b)      Подобрява инвестиционни процес във фирмата

c)      Отнема голяма част от печалбата на фирмата

d)      Регулира работната заплата с държавния сектор

25.    Реалният лихвен процент се определя като:

a)      Номиналният лихвен процент се раздели на процента на инфлация

b)      Към номиналния лихвен процент се прибави процента на инфлация

c)      Номиналния лихвен процент се умножи по процента на инфлация

d)      От номиналния лихвен процент се извади процента на инфлация

26.    Централната банка провежда рестриктивна политика чрез:

a)      Намаляване на лихвения процент

b)      Увеличаване на лихвения процент

c)      Чрез намалване на процента на задължителните м. резерви на ТБ

d)      Чрез увеличаване количеството пари в обръщение

27.    Когато фирмата използва собствени средства, за финансирането на даден проект вярното е,че:

a)      Алтернативните разходи на тези средства са равни на 0

b)      Икономическата печалба ще е по-голяма

c)      Общите разходи на фирмата ще нарастнат

d)      Пропуснатите лихви,ако средствата бяха вложени в банката са инплицитните разходи на проекта

29.    За дълготрайните материални активи не е вярно:

a)      Участват продължителен период в производствения процес

b)      Не запазват натуралната си форма като се изхабяват

c)      Пренасят на части стойността си

d)      Не напускат производствената сфера, докато не бъдат заменени с други

30.    Ценовата еластичност на една стока е толкова по-голяма,колкото:

a)      Е по-голяма потребността от нея

b)      Повече заместители има тя

c)      Е по-ниска цената

d)      Е по-къс периодът от време

1

отговор

19

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
68%
Одобрение:
9%
Постижения: » виж всички
0 точки

Имаш поща

от Таня Генова учител 11.10.2017
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 1-ви курс по Икономика
Тест по регионална икономика
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по регионална икономика, даван във ВУАРР - Велико Търново. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
102
1
25.04.2013
Тест по микро и макроикономика
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за семинарни упражнения по учебната дисциплина Микро- и макроикомомика = Икономикс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
10
208
1
08.08.2013
» виж всички онлайн тестове за студенти от 1-ви курс по икономика
Mатериали в помощ на домашната
 

Пазарът и производството на мебели в България

25 яну 2009
·
344

Производството на мебели от десетилетия е основен отрасъл в българската промишленост. Причина за това е много добрата ресурсна база, тъй като 1/3 от територията на страната е заета от гори....
 

Инвестиционното проучване

15 фев 2009
·
412

Инвестиционният процес е процес на натурално възпроизводство на дълготрайните активи (предимно на дълготрайните материални активи)...
 

Основни проблеми във връзката между околната среда и пространственото развитие в Полша

07 юли 2009
·
38

Природната среда играе важна роля в планирането на териториалното развитие. Съгласно официален отчет на Дългосрочната стратегия за устойчиво и хармонично развитие – Полша 2005 г. ...
 

Население, заетост, безработица

02 ное 2009
·
161

Европейският съюз (ЕС) е международна структура на наднационално равнище, обединяваща 27 Европейски държави...
 

Управление на риска на фирма в условията на глобализиращата се бизнес среда

29 май 2010
·
356

В съвременните условия фирмите рaботят все по-трудно, прилагайки стандартни подходи и методи на управление на дейността си. Динамичната бизнес среда създава огромна несигурност за успеха на всяко управленско решение, което фирмите вземат....
 

Алгоритъм на кредитния процес

15 апр 2011
·
87

Без наличието на кредити в наши дни е немислимо осъществяването на каквато и да е стопанска дейност. Пред фирмите стои въпроса за осигуряване на достатъчно средства с цел нормалното и ефективното осъществяване на своята дейност..
 

Заетост по райони за планиране

13 май 2013
·
43

Анализ на динамиката заетостта по райони и обуславящите я фактори. Обща характеристика на показателя "заетост". Същност на показателя "заетост"...
 

Антиинфлационна политика

14 ное 2013
·
44

Антиинфлационна политика - цели и средства. Антиинфлационна политика на България...

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 266 64

виж още преподаватели...
Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения