Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Тест по икономика Затруднявам се на няколко въпроса ..моля ако знаете отговорите да ми помогнете

 

От тест 1

 1.  Регресивният данък:
 1. Утежнява финансовото състояние на фирмата
 2. Подобрява инвестиционни процес във фирмата
 3. Отнема голяма част от печалбата на фирмата
 4. Регулира работната заплата с държавния сектор
 1.  Централната банка провежда рестриктивна политика чрез:
 1. Намаляване на лихвения процент
 2. Увеличаване на лихвения процент
 3. Чрез намалване на процента на задължителните м. резерви на търговските банки
 4. Чрез увеличаване количеството пари в обръщение
 1. Когато фирмата използва собствени средства за финансирането на даден проект, вярното е, че:
 1. Алтернативните разходи на тези средства са равни на 0
 2. Икономическата печалба ще е по-голяма
 3. Общите разходи на фирмата ще нарастнат
 4. Пропуснатите лихви,ако средствата бяха вложени в банката са инплицитните разходи на проекта
 1.  Основно средство на монетарната политика е:
 1. Търговския баланс
 2. Платежния баланс
 3. Производството
 4. Брутния национален продукт
 1.  За дълготрайните материални активи не е вярно:
 1. Участват продължителен период в производствения процес
 2. Не запазват натуралната си форма като се изхабяват
 3. Пренасят на части стойността си
 4. Не напускат производствената сфера, докато не бъдат заменени с други
 1.  Ако пределният продукт е по-малък от средния:
 1. Средният продукт нараства
 2. Средният продукт намалява
 3. Общият продукт нараства с намаляващ темп
 4. Пределният продукт първоначално нараства,а после намалява
 1.  Ако кривата на средните променливи разходи е разположена над кривата на пределните разходи:
 1. Средните променливи разходи първоначално намаляват,а след това нарастват
 2. Средните променливи разходи намаляват
 3. Пределните разходи първоначално нарастват,след което намаляват
 4. Пределните разходи намаляват
 1.  
 1.  Ако фирмите от съвършено конкурентен отрасъл реализират икономически печалби в кратък период,при равни други условия това ще доведе до:
 1. Навлизане на нови фирми в отрасъла,увеличаване на отрасловото предлагане и намаляване на цената до равнище,осигуряващо нормална печалба
 2. Навлизане на нови фирми в отрасъла,увеличаване на средните разходи и увеличаване на цената до равнище,осигуряващо запазване на икономическата печалба
 3. Навлизане на нови фирми в отрасъла,увеличаване на средните разходи и увеличаване на цената до равнище,осигуряващо нормална печалба
 4. Нито едно от посочените

 

 1.  Основен фактор на икономическия растеж в кейнсианските модели е :
 1. Размерът на инвестициите в частния сектор и държавните разходи
 2. Степента на квалификация и натрупан опит на работната сила
 3. Стимулирането на развитие на иновации и научни изследвания
 4. Равнището на човешкия капитал и техническия прогрес в икономиката
 1.  Най-вероятната причина,обосноваваща наличието на бизнес цикъл,е:
 1. Колебанията в равнището на инвестициите
 2. Характера на политическия процес-периодичността на изборите
 3. Глобализацията и повишената икономическа зависимост между страните
 4. Намесата на държявата в пазарната икономика
 1.  Ако дадена икономика се намира в подем (фаза на икономическия цикъл),но има наличие на високо равнище на безработица,тя най-вероятно е:
 1. Циклична
 2. Структурна
 3. Отговор а) и б)
 4. Отговор а) и с)
 1.  Инфлацията:
 1. Намалява реалната и номиналната стойност на вътрешния дълг
 2. Намалява реалната и повишава номиналната стойност на вътрешния дълг
 3. Намалява реалната и не променя номиналната стойност на вътрешния дълг
 4. Не променя реалната и увеличава само номиналната стойност на вътрешния дълг
 1.  Според краткосрочната крива на Филипс инфлацията може да се редуцира посредством:
 1. Нарастване на номиналната заплата
 2. Нарастване на заетостта
 3. Нарастване на безработицата
 4. Намаляване на безработицата

ОТ тест 2

3.      Кой от посочените фактори няма да предизвика изместване на кривата на съвкупното търсене AD надясно:

a)      Очаквания на домакинствата за намаляване на доходите им

b)      Провеждане на експанзивна фискална политика,при което се увеличават правителствените разходи

c)      Очаквания на предприемачите за увеличаване на печалбите им

d)      Намаляване на лихвения процент

5.      Основен фактор на икономическия растеж в кейнсианските модели е :

a)      Размерът на инвестициите в частния сектор и държавните разходи

b)      Степента на квалификация и натрупан опит на работната сила

c)      Стимулирането на развитие на иновации и научни изследвания

d)      Равнището на човешкия капитал и техническия прогрес в икономиката

e)      Нито едно от посочените

6.      Най-вероятната причина,обосноваваща наличието на бизнес цикъл, е:

a)      Колебанията в равнището на инвестициите

b)      Характера на политическия процес-периодичността на изборите

c)      Глобализацията и повишената икономическа зависимост между страните

d)      Намесата на държявата в пазарната икономика

8.      Ако дадена икономика се намира в подем (фаза на икономическия цикъл),но има наличие на високо равнище на безработица,тя най-вероятно е:

a)      Циклична

b)      Структурна

c)      Отговор а) и б)

d)      Отговор а) и с)

10.    Стагфлацията е относително ново явление в икономиката.Може ли то успешно да бъде обяснено посредством завесимостта между инфлация и безработица,позната като редуцирана крива на Филипс?:

a)      Да,тъй като нарастването на безработицата е предизвикано от увеличаване размера на социалните осигуровки,при което се допуска нарастване на номиналната работна заплата без съответно повишаване на производителността на труда в реално изражение

b)      Да,тъй като при стагфлация едновременно е налице застой (или дори спад) в производството с произтичащото от това нарастване на безработицата в условие на инфлация

c)      Да-дотолкова,доколкото при стагфлация е налична инфлация,която се интерпретира от кривата на Филипс

d)      Отговори а) и с)

11.    Инфлацията:

a)      Намалява реалната и номиналната стойност на вътрешния дълг

b)      Намалява реалната и повишава номиналната стойност на вътрешния дълг

c)      Намалява реалната и не променя номиналната стойност на вътрешния дълг

d)      Не променя реалната и увеличава само номиналната стойност на вътрешния дълг

12.    Според крадкосрочната крива на Филипс инфлацията може да се редуцира посредством:

a)      Нарастване на номиналната заплата

b)      Нарастване на заетостта

c)      Нарастване на безработицата

d)      Намаляване на безработицата

13.    Прогресивният данък върху доходите на физическите лица изпълнява ролята на автоматичен стабилизатор,тъй като:

a)      По време на рецесия води до намаляване на бюджетния дефицит

b)      Намалява търсенето,когато доходите спадат по време на рецесия

c)      Стимулира търсенето на домакинствата с по-високи доходи,като засилва преразпределението

d)      При растящи доходи води до изземване на по-голяма част от тях и така ограничава инфлационния натиск

16.    Като основни мотиви за задържането на пари Дж. М. Кейнс посочва:

a)      Транзакционния

b)      Осигурителния

c)      Спекулативния

d)      Верни отговори са  a),  b) и с)

17.    Нарастването на паричното предлагане в резултат на целенасочената парична политика от страна на ЦБ при постоянни други условия води до:

a)      Увеличаване на лихвения процент

b)      Намаляване на лихвения процент

c)      Изместване на кривата на паричното предлагане наляво

d)      Изместване на кривата на паричното търсене надясно

19.    В условията на паричен съвет централната банка:

a)      Не може да провежда самостоятелна парична политика

b)      Може да емитира пари само до размера на  валутните резерви

c)      Трябва да интервенира на валутния пазар,за да поддържа фиксирания курс

d)      Верни отговори  a),  b) и  c)

20.    Според механизма за приспособяване на платежния баланс чрез лихвения процент, ако една страна има дефицитен платежен баланс:

a)      Намесата на централната банка е недопустима

b)      Централната банка трябва да намали нормата на задължителните минимални резерви на търговските банки

c)      Централната банка трябва да увеличи нормата на задължителните минимални резерви на търговските банки

d)      Централната банка трябва да увеличи паричното предлагане

21.    МВФ отпуска кредити (под формата на траншове) на страните членки с цел:

a)      Реализиране на големи национални инфраструктурни проекти

b)      Подкрепа на националното производство

c)      За увеличаване на брутния национален продукт

d)      Подкрепа на платежния баланс

23.    Кривата на Лафер показва:

a)      Връзката между увеличаването на парите в обръщение и инфлацията

b)      Увеличаване на данъчния приход с нарастване на данъчната ставка

c)      Намаляване на данъчния приход с намаляване на данъчната ставка

d)      Няма верен отговор

24.    Регресивният данък:

a)      Утежнява финансовото състояние на фирмата

b)      Подобрява инвестиционни процес във фирмата

c)      Отнема голяма част от печалбата на фирмата

d)      Регулира работната заплата с държавния сектор

25.    Реалният лихвен процент се определя като:

a)      Номиналният лихвен процент се раздели на процента на инфлация

b)      Към номиналния лихвен процент се прибави процента на инфлация

c)      Номиналния лихвен процент се умножи по процента на инфлация

d)      От номиналния лихвен процент се извади процента на инфлация

26.    Централната банка провежда рестриктивна политика чрез:

a)      Намаляване на лихвения процент

b)      Увеличаване на лихвения процент

c)      Чрез намалване на процента на задължителните м. резерви на ТБ

d)      Чрез увеличаване количеството пари в обръщение

27.    Когато фирмата използва собствени средства, за финансирането на даден проект вярното е,че:

a)      Алтернативните разходи на тези средства са равни на 0

b)      Икономическата печалба ще е по-голяма

c)      Общите разходи на фирмата ще нарастнат

d)      Пропуснатите лихви,ако средствата бяха вложени в банката са инплицитните разходи на проекта

29.    За дълготрайните материални активи не е вярно:

a)      Участват продължителен период в производствения процес

b)      Не запазват натуралната си форма като се изхабяват

c)      Пренасят на части стойността си

d)      Не напускат производствената сфера, докато не бъдат заменени с други

30.    Ценовата еластичност на една стока е толкова по-голяма,колкото:

a)      Е по-голяма потребността от нея

b)      Повече заместители има тя

c)      Е по-ниска цената

d)      Е по-къс периодът от време

от bokowwf на 10 окт 2017
посочени теми: тест икономика икономика

2

отговора

23

посещения
Отговори (1-10 от 2)
Активност в домашните:
Няма публикувани домашни
0 точки

b

от ivanov7910237607 31.12.2018, студент на 39 от София
Активност в домашните:
Няма публикувани домашни
0 точки

 Ценовата еластичност на една стока е толкова по-голяма,колкото:

a)      Е по-голяма потребността от нея

b)      Повече заместители има тя

c)      Е по-ниска цената

d)      Е по-къс периодът от време

от roxanne2 02.12.2018, ученичка на 40 от Кърджали
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 2-ри курс по Икономика
Тест по икономика и управление на предприятието
изходен тест по Икономика за Студенти от 2 курс
Тестът представлява контролна работа по Икономика и управление на предприятието, дадена на студенти от 2-ри курс. Съдържа въпроси, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
18
12
1
2 мин
16.10.2013
Тест по стопанска логистика
изпитен тест по Икономика за Студенти от 2 курс
Тест по Стопанска логистика за студенти - изпитен вариант. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
43
5
1
15 мин
18.06.2013
» виж всички онлайн тестове за студенти от 2-ри курс по икономика
Mатериали в помощ на домашната
 

Пrоект по Индустриален инжинеринг

21 мар 2006
·
995

Представяне на индустриалното предприятие като обект на усъвършенстване ...Анализ на производствения процес в “EPIQ EA” ЕООД.. Анализ на производствения процес, осъществяван в усъвършенстваното производствено звено
 

Бизнес план

20 яну 2008
·
3,300

При писането на бизнес план е важно да се съблюдава изчерпване, отделяне и единство на всички части...
 

Вземане на решения в условия на несигурност

02 апр 2008
·
240

Стремежът на всички индивиди е да увеличават своето богатство, да инвестират паричните си средства с цел получаване на бъдеща по-голяма печалба и полезност. За да постигне това свое желание обаче, се налага човек непрекъснато да взема решения...
 

Мини голф клуб

01 май 2008
·
497

Бизнес план за създаване на мини голф по икономика на предприятието.
 

Зависимост между потребителските разходи на домакинствата в България и разполагаемия доход

21 ное 2008
·
131

Разходите за потребление са разходи, които домакинствата правят за покупка на материални блага и услуги. Разходите на домакинствата зависят от обема на разполагаемия доход...
 

Бизнес план - производство на електроника за автомобили

06 яну 2009
·
161

Обсъждане на бизнес проект за производство на електроника за автомобили – организация, пласмент, снабдяване, производство и реклама.
 

Бизнес план на спортен център „Омега” ООД

19 юни 2009
·
690

Настоящият бизнес план е разработен с цел доказване на икономическата целесъобразност от създаването на малък бизнес – спортен център „Омега”...
 

Създаване на знания в бизнес фирмите

08 окт 2009
·
18

Проблемите на създаването на знания придобиват особена актуалност за бизнес фирмите в настъпващата “икономика на знанието”! Според ...
 

Управление на риска на фирма в условията на глобализиращата се бизнес среда

29 май 2010
·
356

В съвременните условия фирмите рaботят все по-трудно, прилагайки стандартни подходи и методи на управление на дейността си. Динамичната бизнес среда създава огромна несигурност за успеха на всяко управленско решение, което фирмите вземат....
 

Бизнес план на туристическа агенция

26 яну 2013
·
207

Бизнес план на туристическа агенция, с всички елементи и етапи на бизнес плана...

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 269 66

виж още преподаватели...
Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения