Преглед на домашна работа

Дисциплина-Международни финансови стандарти Тема:ИНТОСАЙ

Ако може да ми помогнете ,трябва ми тема свързана с Интосай.

Дисциплина-Международни финансови стандарти

    Тема:ИНТОСАЙ

Само с това разполагам

1

отговор

6

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
97%
Одобрение:
10%
Постижения: » виж всички
0 точки

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНТОСАЙ

ИНТОСАЙ е професионална организация на върховните одитни институции (ВОИ) на държавите – членки на Организацията на обединените нации, и специализираните агенции към ООН. ВОИ играят важна роля в одитирането на отчетите и дейностите на правителството и в насърчаването на стабилно финансово управление и отчетност. ИНТОСАЙ организира форуми, на които одиторите на правителствата от целия свят могат да обсъждат въпроси от общ интерес, за да са в крак с последните нововъведения в одитните и другите приложими професионални стандарти, както и с добрите практики. Чрез конгреси, състоящи се веднъж на три години, заседания на комитети и други периодични средства за комуникация ИНТОСАЙ съсредоточава вниманието върху ключовите проблеми, пред които са изправени ВОИ, и помага на членовете си да разработват новаторски решения на общите предизвикателства. В стремежа към постигането на тези цели мотото на ИНТОСАЙ е “Споделеният опит е от полза за всички”.

Основана през 1953 г., ИНТОСАЙ е увеличила членовете си от 34 до над 180 ВОИ. В продължение на много десетилетия домакин на Генералния секретариат е австрийската Сметна палата. През 1977 г. ИНТОСАЙ прие Декларацията от Лима (Указания за одитните правила). В нея е изложен основният философски и концептуален подход на ИНТОСАЙ, като се подчертават независимостта и демократичните ценности. В качеството си на международно признат лидер в областта на одитирането на публичния сектор, ИНТОСАЙ издава международни указания за финансово управление и указания в други области, разработва свързаните с тях методологии, осигурява обучение и насърчава обмена на информация между членовете си. ИНТОСАЙ има пет официални езика: арабски, английски, френски, немски и испански.

ИНТОСАЙ е признатата международна организация, представляваща ВОИ, като в същото време е и доброволно обединение, успехът на което зависи от непрекъснатата професионална и финансова подкрепа на членовете му. Поради това ИНТОСАЙ признава факта, че силата й е в културното, езиковото и политическото разнообразие на нейните членове и се стреми към балансирано представяне на регионите и различните одитни системи. Управителният съвет, комитетите и работните групи на ИНТОСАЙ са организирани по начин, който гарантира равновесие между регионите и отразява различните модели и подходи на ВОИ.

По своята същност ИНТОСАЙ е демократична институция, която работи с консенсус и чрез консултации. ИНТОСАЙ подчертава важността на зачитането на националния суверенитет и равенството на членовете си, независимо от географските им размери и икономическата им мощ. ИНТОСАЙ насърчава активните дискусии и деба ..., които водят до споразумения на широка основа. Комитетите и седемте регионални работни групи на ИНТОСАЙ играят централна роля между конгресите в обсъждането на ключовите въпроси, подпомагането на комуникацията и обмена на знания и опит в рамките на цялата организация. Организацията също така си партнира с други групи в съответствие със стандартите на ИНТОСАЙ за независимост, за да обсъжда въпроси от общ интерес.

Окончателното решение по всички въпроси се взема от ВОИ, които членуват в ИНТОСАЙ. Всяка страна - членка на ИНТОСАЙ, има право на един глас и никой от членовете няма право на вето. В съответствие със съвременните принципи на управление Управителният съвет (УС) трябва да се отчита пред членовете, а Генералният секретариат подпомага както членовете, така и УС.

ОБЩ ПРЕГЛЕД 

Мисия

ИНТОСАЙ е автономна, независима, професионална и неполитическа организация, създадена с цел да осигурява взаимопомощ, да насърчава обмена на идеи, знания и опит, да разпространява мненията на ВОИ сред международната общност и да поощрява непрекъснатото усъвършенстване на на ВОИ.

Визия

Да допринася за доброто управление, като дава възможност на ВОИ да помагат на правителствата си да подобряват изпълнението, да осигуряват прозрачност, да постигат отчетност, да поддържат добър имидж, да се борят срещу корупцията, да поддържат общественото доверие и да насърчават ефективното и ефикасното придобиване и използване на публичните ресурси за благото на своите народи.

Основни ценности

Независимост • Почтеност • Професионализъм • Доверие


Всеобхватност • Сътрудничество • Нововъведения 

Стратегически цели 

Първа цел: Отчетност и професионални стандарти 

Да допринася за съществуването на силни, независими и мултидисциплинарни ВОИ чрез: 1) насърчаване на ВОИ да дават пример и 2) разработване и възприемане на подходящи и ефективни професионални стандарти. 

Втора цел: Изграждане на институционален капацитет 

Развиване на способностите и изграждане на професионалния капацитет на ВОИ с помощта на обучение, техническа помощ и други дейности, подпомагащи развитието на ВОИ. 

Трета цел: Обмен на знания и услуги, свързани с познанието 

Поощряване на сътрудничеството и взаимодействието между ВОИ, както и непрекъснатото им усъвършенстване с помощта на обмена на зна ..., в това число предоставяне на база за сравнение, проучвания на добрите практики и осъществяване на изследвания по въпроси от общ интерес. 

Четвърта цел: Международна организация за пример 

Организиране и управление на ИНТОСАЙ по начин, който допринася за постигането на икономичен, ефективен и ефикасен стил на работа, своевременно вземане на решения и ефективни управленски практики, като в същото време се съблюдават регионалната автономност и баланс и се зачитат различните модели и подходи на членуващите в организацията ВОИ.

..................................................................
и т.н. 
от Tanq Sinapova 15.05.2017, потребител на 40 от Пловдив
Какъв е твоят отговор ?
Mатериали в помощ на домашната
 

Теоретични основи на одита

28 мар 2013
·
101

В закона за сметната палата е посочено, че одитът е "независима проверка на годишен или междинен счетоводен отчет и представяне на резултатите от нея в одиторски доклад, чрез изразяване на одиторско мнение."...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната
Сродни търсения