Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Закон за малките и средните предприятия (Икономика на предприятието)

Общи положеня

Този закон урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика по насърчаване създаването и развитието на малки и средни предприятия, както и има за цел да създаде условия за изграждане на благоприятна и стабилна институционална и икономическа среда за създаване и развитие на конкурентоспособни малки и средни предприятия.

 

"Предприятие" е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от правната и организационната си форма.

 

 

Категорията малки и средни предприятия включва предприятията, които собствеността,имат:

 

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и

 

        2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв

 

От тези предприятия малки се водят тези, които имат:

     

 1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и

 

   2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.

 

Микропредприятия са тези, които имат:

 

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и

 

2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.

 

"Годишен оборот" е нетният размер на приходите от обичайната дейност на предприятието. Средносписъчният брой на персонала на предприятието се изчислява на базата на броя на персонала, нает в предприятието или нает от името на предприятието през цялата година.

Ако в две последователни финансови години предприятието превиши или слезе под границите това се отразява на неговия статус на микро-, малко или средно предприятие.

 

           

 

При изчисляване на данните се взема предвид дали предприятието е независимо, дали e предприятие партньор или е свързано предприятие.

 

 

Свързани предприятия са предприятията, между които съществува някое от следните отношения:

 

1. едното предприятие притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото предприятие;

 

2. едното предприятие има право да назначава или освобождава повече от половината от членовете на изпълнителния, управителния или надзорния орган на другото предприятие;

 

3. едното предприятие има право да упражнява решаващо влияние върху другото предприятие по силата на договор, сключен между тях, или на клауза в неговия устав, учредителен договор или друг учредителен акт;

 

4. предприятие, което е акционер, съдружник или член в друго предприятие, контролира самостоятелно повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на това предприятие по силата на споразумение с други акционери, съдружници или членове.

                                        

      

       Предприятия партньори са предприятията, които не са свързани предприятия по горе посочените отношения и между които съществува следното отношение: едно от предприятията притежава самостоятелно или заедно с едно или повече свързани предприятия от 25 до 50 на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на друго предприятие.     

Независимо предприятие е всяко предприятие, което не е предприятие партньор и не е свързано предприятие по зададените отношения. Едно предприятие се смята за независимо и в случаите, когато негови предприятия партньори са следните лица:

 

1. инвестиционни дружества;

 

2. дружества за рисково инвестиране;

 

3. физически лица, които обичайно рисково инвестират индивидуално или съвместно в предприятия, които не са публични дружества по смисъла на чл. 110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (бизнес-ангели), при условие че общата им инвестиция в едно предприятие не превишава 2 400 000 лв.;

 

4. висши училища или изследователски центрове;

 

5. институционални инвеститори, включително регионални фондове за развитие;

 

6. общини с брой на жителите под 5000 души и с годишен бюджет, който не превишава 19 000 000 лв.

Последна редакция на 24 фев 2017 от Rum1

2

отговора

7

посещения
Отговори (1-10 от 2)
Активност в домашните:
Надежност:
65%
Одобрение:
11%
Постижения: » виж всички
+1 точка
от 1 глас

Здравейте Rum1. Изпратете ми заданието и изискванията на преподавателя ви да ги погледна на: gala_greys@abv.bg

Мога да Ви помогна с разработката. Работила съм я за Ваши колеги

от silverday 26.02.2017, студент на 41 от Бургас
Активност в домашните:
Надежност:
21%
Одобрение:
4%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
-1 точка
от 1 глас


Здравейте! Преподавам дисциплината. Не е ясно какво се иска в тази  домашна.

При желание - пишете на имейл

vl.nakova@abv.bg

от bebeto589 24.02.2017, студент на 25 от София
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 3-ти курс по Икономика на предприятието
Тест по Икономика на предприятието за студенти от 3-ти курс
изходен тест по Икономика на предприятието за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 15 въпроса като някои от тях може да имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
15
4
1
6 мин
21.10.2016
Тест по Икономика на предприятието за 3-ти курс
изходен тест по Икономика на предприятието за Студенти от 3 курс
Изходен тест - съдържа 14 въпроса, някои от които е възможно да имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти в 3-ти курс, изучаващи Икономика на предприятието.
(Труден)
14
9
1
3 мин
28.10.2016
» виж всички онлайн тестове за студенти от 3-ти курс по икономика на предприятието
Mатериали в помощ на домашната
 

Икономика на предприятието


Проектната организация се прилага в строителството, корабостроенето, в сектора на услугите и др. при нея крайния продукт временно остава неподвижен, а останалите участници са мобилни...
 

Икономика на предприятието


18 теми от конспекта по икономика на предприятието при професор Ениманев...
 

Предприятието - първична структурна единица


В условията на пазарната икономика и присъединяването на нашата страна към Европейския съюз налагат съществени промени в структурата, функциите и управлението на стопанската дейност на фирмите и предприятията в националното стопанство...
 

Лекции по управление на строителното предприятие


Лекции използвани от студенти във ВИНС по предмета "Управление на строителното предприятие", 3-ти курс...
 

Икономика на предприятието


Предприятието в националната икономика. Същност предприятието. Терминът предприятие се ползва с различни значения, а именно: Това е организационна форма за осъществяване на предприемаческа дейност. Това е мястото, където се средоточват...
 

Лекции по икономика на предприятието


Лекции по икономика на предприятието Икономически университет град Варна...
 

Особености при подбор и мотивация на кадри в малки и средни предприятия в България pro


Хората работещи за дадена организация имат важно значение за постигане на нейните цели затова те трябва да бъдат в състояние да изпълнят поставените им задачи. Именно това определя значимостта на процедурата по подбор на персонал...
 

Икономика на предприятието


Предприятието е стопанска организация, която самостоятелно упражнява стопанската си дейност, самостоятелно взема решения и определя икономическото си поведение в съответствие с поставените цели...
 

Анализ на финансовото състояние на "Ирим" ЕООД и определяне на насоки (възможности) за повишаване на конкурентоспособността на предприятието


За успешното функциониране на предприятието, системно трябва да се анализира неговото финансово състояние, което е интегрален израз на неговото комплексно функциониране...
 

Класификация на търговските предприятия по правна форма, големина и отраслова принадлежност


Делът на микро-, малките и средните предприятия в България. Слаб икономически растеж и нисък инвеститорски интерес, дефлация и висока безработица...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната
Сродни търсения