Преглед на домашна работа

СПЕШНО! Въздействие на метана върху човешкото здраве (синергично,кумулативно,дози)

1.Въздействие на метана върху живите организми(дози)

2.Въздействие на метана върху околната среда(значими въздествия)

3.Възможности,методи и технологии за минимализиране и(или) обезвреждане на този замърсител в емисии.

4.Пределно-допустими концентрации според националното законодателство.

Моля,който има материал,за някоя от точките да пише!Благодаря предварително!

Последна редакция на 06 дек 2012 от Driftacha

3

отговора

12

посещения
Отговори (1-10 от 3)
Активност в домашните:
Надежност:
50%
Одобрение:
29%
Няма публикувани домашни
Постижения:
0 точки

Най-добър отговор - избран на 06 дек 2012

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82 ...

 

Гориво 

Метанът е важен за производството на електричество чрез изгаряне като гориво в газова турбина или парен котел. В сравнение с други въглеводородни горива, изгарянето на метан произвежда по-малко въглероден двуокис за всяка единица произведена топлина. Около 891 kJ/mol е топлината произведена от горенето на метана. Тя е по-малко, отколкото при горенето на всеки друг въглеводород, но отношението от топлината на изгаряне (891 kJ/mol) към молекулна маса (16.0 g/mol) показва, че метана, който е най-простият въглеводород, произвежда повече топлина за единица тегло (55.7 kJ/g) в сравнение с други сложни въглеводороди. Много градове са газифицирани и метана се ползва за битови нужди. В този си вид е познат като природен газ и се счита, че енергийното съдържание е 39 мегаджаула на кубичен метър.

Метан под формата на компресиран природен газ се използва като гориво на превозните средства и по този начин те са по-екологично чисти, в сравнение с другите изкопаеми горива като бензин и дизелово гориво.

Понастоящем се провеждат изпитания за потенциала на метана като ракетно гориво. Едно от предимствата на метана е, че той е широко разпространен в много части на Слънчевата система и би могъл да бъде събиран на място, осигурявайки гориво за двупосочно пътуване.

Индустриална употреба 

Метанът се използва в промишлени химически процеси. Той е изходна суровина за производството на водородметанолоцетна киселинаоцетен анхидрид. За целта метанът се превръща в смес от въглероден окис и водород чрез риформинг с водна пара. В този процес метана и парата реагират чрез никелелов катализатор при висока температура (700-1100 ° С).

\mathrm{CH}_4 + \mathrm{H_2O} \xrightarrow[700-1100 \ \mathrm{^{\circ}C}]{\mathrm{Ni}} \mathrm{CO + 3H_2}
CO + H2O → CO2 + H2

Също така метана е изходна суровина за производството на ацетилен (при преминаване на метан през електрическа дъга) и хлорметани (хлорметандихлорометанхлороформ итетрахлорметан). Последните се получават чрез реакция на метана с хлор. Въпреки това, използването на тези химикали намалява. Ацетилена се заменя с по-евтини заместители, а използването на хлорметаните намалява поради здравословни и екологични проблеми.

 

Опасност за човешкото здраве 

Метанът не е токсичен, но е изключително запалим и може да образува взривоопасни смеси с въздуха. Метанът бурно реагира с окислители, халогени, както и някои халоген-съдържащи съединения. Метанът може да предизвика задушаване измествайки кислорода от въздуха в затворено пространство. Задушаване може да възникне, ако концентрацията на кислород спадне под 19,5%.

 

Като част от природния газ 

Основният източник на метан е добивът от геоложки находища, известни като находищата на природен газ. Обикновено там метана е смесен с други въглеводородни горива и понякога придружен с хелий и азот. Метанът също се произвежда в значителни количества от гниещи органични отпадъци в депа за битови отпадъци.

Алтернативни източници 

Отделно от газовите находища, алтернативен метод за получаване на метан е чрез производство на биогаз, генериран от ферментация на органични вещества, включително животински тор, утайки от отпадъчни води, твърди битови отпадъци или други биоразградими суровини при анаеробни условия. Метановите хидрати/клатрати (ледена комбинация от метан и вода на дъното на морето, открити в големи количества), са потенциален бъдещ източник на метан. Промишлено метан може да бъде произведен от въглероден диоксид и водород или въглероден окис и водород чрез химични реакции по метода на Сабатиер или на Фишер-Тропс (макар че Фишер-Тропс обикновено се използва за производството на по-дълги въглеводородни вериги от тази на метана).

 

 

от Йоана 06.12.2012, ученичка на 16 от Габрово
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
34%
Няма публикувани домашни
Постижения:
0 точки

Въздействие върху човешкото здраве:

            Природният газ, като цяло, предизвиква наркотично въздействие върху организма на човека. Високи концентрации предизвикват бързо задушаване от недостиг на кислород. Съдъръжание от 4-5% във въздуха предизвикват върху човека главоболие и повишено кръвно налягане. Дишането на газ със съдържание 20% във въздуха предизвиква спиране на дишането и смърт.Опасност за човешкото здраве - Предизвиква слабо замайване. Контактът с течността предизвиква измръзване.

Симптоми: сънливост, гадене виене на свят, загубване на съзнание (само при кислородна недостатъчност). Побеляване на измръзналите части на тялото.

 Първа помощ - Засегнатите да се поставят на чист въздух, да се разположат удобно, стягащото облекло да се разхлаби. При затруднение на дишането да се прави изкуствено дишане, евентуално и с кислороден апарат. Измръзналите части на тялото да не се разтриват, а се покрият със стерилни  превързочни материали. При опасност от припадък пострадалият да се транспортира в стабилно странично положение.

Указание за лекари: Симптоматично обслужване.

Пределно допустими концентрации на вредните  вещества във въздуха на работната зона:

№  |     Химично      |    №    |        ПДК мг/м3
 по |     вещество     |   CAS   Ј___________________________________________
 ред|                  |         |агрегатно|средно|кратко-| Специфични
    |                  |         |дисперсно|сменни|трайно | ефекти
    |                  |         |състояние|      |максим.|
 
253. Метан             74-82-8    газ      500,0          Асфиксант
от Angle 09.11.2013, студент на 22 от София
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
34%
Няма публикувани домашни
Постижения:
Наредби: НАРЕДБА № 21 от 1990 г.. за устройство и безопасната експлоатация на газовите съоръжения и инсталации. Наредба № 10 от 6 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпад... [целият коментар]
от Angle на 22 години на 09 ное 2013
0 точки

Ако някой има още информация да дава,защото курсовата работа е спешна!

от Driftacha 07.12.2012, ученик на 15 от Ямбол
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 4-ти курс по Екология
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
50
148
1
1 мин
28.02.2013
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
47
1
7 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове за студенти от 4-ти курс по екология
Mатериали в помощ на домашната
 

Промишленото производство – главен замърсител на околната среда

13 окт 2007
·
441

Характерни особености в развитието на промишлеността от 1944 г. – 1990 г. Изпреварващо развитие на преработващата промишленост спрямо добивната. Влияние на промишлената дейност върху околната среда. Екологични последици от промишлената дейност до 1989 г..
 

Антропогенно замърсяване и социално екологични проблеми

12 окт 2008
·
979

Под замърсител в екологията се разбира всяко вещество с физичен произход, химично съединение или биологичен вид, което попада в природната среда в количества, превишаващи допустимите норми. А замърсяването е самото въздействие на тези вещества, което...
 

Основни екологични проблеми и методи за разрешаването им


Област Велико Търново е разположена в централната част на Северна България и се простира от билото на Стара планина до река Дунав...
 

Битови отпадъци

18 ное 2010
·
200

Отпадъците са един от основните проблеми на съвременната високотехнологична цивилизация. С бурно развитие на модерното консуматорско общество, количеството отпадъци нарастват лавинообразно и проблемът за тяхното обезвреждане става все...
 

Битови и промишлени твърди отпадъци

20 дек 2010
·
130

Въведение, Същност, Технолог. и еколог. проблеми и тяхното въздействие в/у околната среда, здравето на хората и устойчивото развитие, Възможност за оползотворяване и обезвреждане на генерираните отпадъци и минимизиране на (-) им въздействие и Изводи....
 

Основни екологични проблеми свързани с отпадъците на област Монтана

11 апр 2011
·
122

Отпадъците са един от основните проблеми на съвременната високо технологична цивилизация. С бурното развитие на модерното консуматорско общество, количеството отпадъци нараства лавинообразно и проблемът за тяхното обезвреждане става...
 

Управление на твърди битови отпадъци

10 юни 2011
·
110

Основен замърсител на атмосферния въздух е трафикът на сметоизвозните коли и на товарните автомобили за реализиране на металните и инертните рециклирани отпадъци. При употреба на дизелово гориво водещите...
 

Източници на замърсяване


Нарушеното екологично равновесие в България се дължи преди всичко на погрешна икономическа и териториална политика и липсата на ефективни икономически лостове в миналото. Развивани са предимно тежка индустрия...
 

Предмет и задачи на екологията

20 окт 2011
·
63

Всеки организъм живее в конкретна среда, част от природата която оказва пряко или косвено въздействие върху организмите. Всеки организъм има своя конкретна среда за съществуване – въздух, вода, земна повърхност...
 

Организация на мониторинга на подсистема въздух в района на град Пловдив

20 ное 2011
·
28

В резултат от екологонесъобразната дейност на човешкото общество околната среда се замърсява с такива темпове и размери, че проблемът за опазването вече придобива изключително важно значение и в глобално отношение...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната
Сродни търсения