Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Изисквания на основните хотелиерски услуги

изисквания на основните хотелиерски услуги ??

1

отговор

28

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
23%
Няма публикувани домашни
Постижения:
0 точки

В туристическата дейност местата за настаняване и подслон се подразделят  на следните видове: а)хотели, б)мотели, в) вила, г) бунгало, г) туристическо ваканционно селище, е) къмпинг, е)семеен хотел, ж) пансион, з)самостоятелни стаи, и)почивни станции.

От всички видове места за настаняване с най-голямо значение за туристическата дейност са хотелите, които могат да се групират по следния начин:

  • според периода на експлоатация – целогодишни и сезонни,
  • според териториалното си разположение – морски, планински, градски,
  • - според предназначението си – климатобалнеолечебни, бизнес  - хотели,  и специализирани хотели за различни видове туризъм   (селски, ловен, спортен и др.),
  • хотели, с висок комфорт и нетрадиционно обслужване – категория четири или пет звезди. Тези средства за подслон могат да бъдат резиденции, старинни  сгради, сгради – паметници на културата, замъци и др.

По  аналогичен начин   -съществуват и различни видове заведения за хранене.

В законодателната база съществува наредба, с която се уреждат условията и редът за определяне на категорията, отказът за определяне, прекратяване и промяна на категорията на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. На категоризиране по наредбата подлежат туристическите обекти независимо от формата на собственост и начина на стопанисването им. Не подлежат на категоризиране по наредбата заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях, както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за сядане.

Според чл. 3 на наредбата, категорията на туристическите обекти се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, както следва:

  • на средствата за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища, съгласно приложение № 2 на наредбата;
  • на местата за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги, съгласно приложение № 3 на наредбата;
  • на заведенията за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, съгласно приложение № 4 на наредбата.

В наредбата е определен реда и начина за получаване на категоризация, както и възможностите за промяна на категорията, длъжностните лица от съответната община, които се ангажират с промяна на категориите и самата категоризация  и пр.

Контрол в сферата на  хотелиерството и ресторантьорството

Върху дейността на хотелиерите и заведенията за хранене съществен контрол имат право да оказват  местните власти.

Според Закона за туризма,  кметовете имат право да:

-          Налагат  глоби и имуществени санкции;

-          прекратяват категорията на категоризираните от тях туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите по чл. 53, ал. 1, както и в случаите по чл. 64б, ал. 2, т. 2 от ЗТ;

-          понижават категорията на категоризираните от тях туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите на неизпълнение на изискванията на чл. 46, т. 1 от ЗТ;

-          уведомяват председателя на Държавната агенция по туризъм в случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 49, ал. 3 и 4 за туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, категоризирани по чл. 52, ал. 2 от ЗТ;

Контрол се осъществява и от председателя на Агенцията по туризъм. Контрол се осъществява и от различни други органи –РИОКОЗ, здравни органи и пр.

В ЗТ  са посочени и  различни имуществени санкции. Така например, в чл 73-75  е посочено, че:

-          Който предоставя туристически услуги в категоризиран туристически обект с по-ниско качество от изискваното за притежаваната категория, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.

-          Хотелиер, който при извършване на хотелиерство в средство за подслон не води заверен от съответната община регистър за настанените туристи, за реализираните нощувки и за гражданството на туристите, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв.

-          Който при извършване на хотелиерство в място за настаняване или туристическа хижа не води заверен от съответната община регистър за настанените туристи, за реализираните нощувки и за гражданството на туристите, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 200 до 2000 лв.

Заключение

Туристическите предприятия осъществяват обслужването на чуждестранни и български туристи (пряко или косвено), посредством организирането и осъществяването на различни видове дейности за които се изгражда и подходяща материално-техническа база. Такива са:

а) експлоатация на средства за настаняване – хотели, мотели, и т.н.

б) експлоатация на туристически и товарен транспорт,

в) дейност “Хранене” и търговия със стоки

г) експлоатация на бази за спортуване, отдих, развлечения и пр.

д)посредническо обслужване в т.ч. организирането на екскурзии и мероприятия в страната и чужбина.

е) екскурзоводско обслужване, в т.ч. на вътрешни и международни симпозиуми, конференции, срещи и т.н.

ж)строителство и ремонт на материалната база и др.

За осъществяване на качествена дейност в областта на туризма  и предоставяне на качествени услуги, правилното и успешно ръководство на туристическата дейност е немислимо  без наличието на законодателна база. Ето защо,  съществуват различни  актове, наредби и други,  които да регламентират отношенията  в туризма.

от miremo 24.10.2012, ученичка от Ботевград
Какъв е твоят отговор ?
Mатериали в помощ на домашната
 

18 развити въпросa за държавен изпит по хотелиерство


Характеристика на дейността – кратко описание и предназначение резервация – предварително ангажиране на хотелско помещение и др. хотелиерски услуги за бъдещ период от време от клиент или негов пълномощник (посредник)....

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната
Сродни търсения