Преглед на домашна работа

Интерпретативно съчинение на: Посланията на жената в стихотворението на Блага Димитрова "Жена"

Интерпретативно съчинение на: Посланията на жената в стихотворението на Блага Димитрова "Жена" 

2

отговора

303

посещения
+3 точки
Отговори (1-10 от 2)
Активност в домашните:
Няма публикувани домашни
0 точки

Може ли някой да ми го прати на поща Ilgin_1996@abv.bg благодаря предварително :)

от ilgin_1996 23.02.2015, ученик на 15 от Провадия
Активност в домашните:
Надежност:
88%
Одобрение:
12%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
+3 точки
от 3 гласа

 виж тук:

http://download.pomagalo.com/450042/kakva+e+lir ...

.......................................................................................................................................................

Да се представи точно смисълът на по­нятието жена в съвременния свят е безкрай­но сложно и трудно. Поетесата Блага Димитрова обаче е изразила в стихотворени­ето си „Жена” своята лична оценка и възп­риятие както от позициите на творец, така и от гледната точка на своята принадлеж­ност към тази част от човечеството. Всич­ко, казано в стиховете й, има определено дълбок нравствено-етичен и философски аспект.

Поетичният изказ е съотнесен с конкрет­ната насоченост на творбата - да разкрие същността на „загадката", наречена жена. Началото на стихотворението има характер на сентенция, на изстрадана мъдрост: „Как тревожно е да си жена!Това сякаш е ключ към проникване в многоизмеримата съдба на жената. Тя е проявление на всичко, което облагородява света и го прави по-добър и по-красив. Тя е противодействие на разру­шителните, деградиращи сили и обстоятелства, срещу които смело се възправя със сво­ята духовна извисеност:

Красота и усмивка да бъдеш

сред всекидневния сив кръговрат,

вярност - срещу изменчивия вятър,

нежност - в загрубелия свят.

Всичко това е призванието на жената - в един свят, в който не е леко човешкото съ­ществуване. Контрастното съпоставяне ка­то художествен похват представя много точ­но трудната женска съдба като противоборство срещу всичко онова, което нарушава хармонията в човешкия живот - еднообразието („сив кръговрат), неустойчивостта на ценностите („изменчивия вятър), липсата на нежност. В тази съдба са вплетени невиди­мите нишки на любовта и нежността, които движат света напред. Единствено пълното себеотдаване може да промени обстоятел­ствата, да спаси духовната същност на хо­рата, към които жената изпитва привърза­ност и обич. Нейният истински пътеводи­тел е сърцето. То я ръководи в избора й, то й посочва пътя, който ще следва, въпреки всич­ки препятствия по него, защото този избор за нея е свят. Лирическата героиня има мо­ралната сила да поеме риска, с който я об­вързва сърдечният й избор, и да носи кръс­та си докрай:

От безбрежните пътища земни

най-рискования да избереш –

безразсъдния път на сърцето –

и докрай да го извървиш.

Любовта е властна повеля в живота на жената според стиховете на Блага Димитрова. Това я сродява с лирическата героиня на Елисавета Багряна в нейната творба „Потом­ка”. Именно любовта определя пътя на же­ната и тя й се подчинява без остатък. Като се вслушва в гласа на сърцето си, се изправя срещу всички възможни прегради и смело, почти безразсъдно ги преодолява.

Метафоричният образ на съзидателното начало, на една пословична всеотдайност е пресъздаден въздействащо чрез символите на светлината и благородството. Тук почти всеки стих носи дъха на житейската мъд­рост:

Твоя единствена радост да бъде

радост да даваш ...

Да бъдеш в нощта светло прозорче,

което чака, първа стъпка,

 събудила утрото.

Смисловите антоними в следващите сти­хове насочват към значението на великото присъствие на жената в живота на мъжа. Нейната привидна слабост е всъщност ней­ната сила, нежността и любовта й са ключ към сърцето на силния, на мъжа. Нравстве­ната й извисеност и устойчивост придават и на него издръжливост в житейските бури и изпитания. От душата на „слаборъката же­на идва безкористната подкрепа за човека, когото обича. Ето това означава за лиричес­ката героиня „да подкрепиш ръката корава. Още по-голяма сила има в духовната из­висеност, изразена чрез прошката, на която тя е способна:

И непростимото да простиш...

Съзидателното начало е присъщо за же­ната - да съгради дом, да създаде живот и да го запази. Но нещо повече от това е страшното изпитание, за което тя намира кураж и сила: „...да градиш живот от от­ломки...Изпитанията на променливата съд­ба могат да разрушат изграденото с обич гнездо. Житейските бури могат да разбият кораба, отправил се към безбрежния океан на щастието, за което мечтаят влюбените. Като птицата феникс обаче жената може да възроди разбитото щастие и да съгради нов живот „от отломки, преодоляла болката и раната в сърцето си в името на семейното благоденствие. Тази истинска жертвеност я въздига до святост.

Освен всичко друго, тя е и майка - най-значимото на този свят. Най-голямото тайн­ство - създаването и раждането на живота -е поверено на нея. Нейното всеотдайно сър­це е способно да забрави себе си в грижата за новия живот, съзнавайки изключителната отговорност, която носи пред света. Май­чинството поетесата отбелязва като естест­вено продължение на любовта между мъжа, и жената, но скрепена като вечност:

Да продължиш в един детски вик

дългата мълчалива целувка.

Вечност да сториш от краткия миг.

Твоите прострени ръце за прегръдка

люлка да станат за нов живот.

Обвързаността на любовта с новия живот лирическата изповедница в творбата възп­риема като най-отговорната и най-благород­ната мисия в живота си:

Бъдещето да носиш в утроба.

До своето сърце тя отглежда и съхранява това бъдеще на човешкия свят, но и про­дължава да бди над него в безсънните но­щи, като отдава всичката си безкористна лю­бов и грижа. Закрилница на своето дете, тя излъчва светлината на душата си за него. Пъ­тят й като майка отново е борба с изпитани­ята на житейския кръговрат:

Нощем над него безсънна да тръпнеш,

светла като звездоокия свод.

Всяка детска усмивка — със бръчка

да заплатиш и в косите със скреж.

Скъпа е цената на майчинството, но зато­ва е висока и несравнима. В него се сливат едновременно радостта и страданието, ко­ето превръща жената майка в нещо свято. Особено силно въздействие имат метафо­ричните сравнения: „светла като звездоо­кия свод” и „сълза по сълза на новото стрък­че/ своята хубост да предадеш”.

Тази извечна роля на майка и жена героинята приема не като тежка орис, а ка­то висока отговорност. Тя се покорява на съдбата си да бъде майка, защото е спо­собна на възвишена жертвеност в името на живота. Сравнена с „Потомка” на Ели­савета Багряна, лирическата героиня тук об­ръща погледа си навътре, към съкровените ценности на живота, които трябва да съх­рани и пренесе във времето, но не само за себе си. Подобна саможертва не е присъ­ща на „потомката. Тя търси за себе си освобождението от оковите на предписа­нията и родовите закони. Следва любимия си по зова на сърцето, волна като вятъра, неподвластна на ограниченията. Затова тя признава: „Може би съм грешна и коварна... В своя път към щастието се опитва да пре­одолее отредената й от традицията покорност и така утвърждава своята душевна си­ла. Такава е предшественицата, такава е и нейната потомка в новото време. Елисавета Багряна акцентира именно върху това.

Лирическата изповедница на Блага Димит­рова е наша съвременничка, която познава добре и традициите, и новите реалности на живота. Тя също осмисля съществуването си като мост между минало, настояще и бъ­деще, но оформя един обобщен образ на вечната жена като любима и майка. Тя е спо­собна дори да крепи света, като дава всич­ко от себе си. С мъдрост заявява:

Саможертва е да си жена.

Смисълът на този високо хуманен жест към другите в сложния и противоречив свят е изключително възвисен:

И до ранена, разбита гръд

 чистите извори да защитаваш –

просто, за да съществува светът.

Емблематичното значение на израза „чис­тите извори" насочва към сакралните цен­ности на човешкия свят-всичко онова, което трябва да се опази ненакърнено в своя­та нравствена основа, за да има светлина в живота на хората, да има вяра в доброто. Така осмислена саможертвата приема въз­можно най-високата стойност. Пълното себеотдаване на жената в нейната изключи­телна жертвеност е изразена точно и пре­делно ясно:

Нищо за себе си да не оста ви ш.

Това напомня пламъкът на огъня, който гори, за да даде топлината и светлината, из­гаряйки всичко докрай.Дълбоко интелектуалният размисъл на ли­рическата изповедница подчертава осъзна­тата напълно роля на жената във времето и в обществото. Тя носи с достойнство своя­та отговорност като майка и любима, тя раз­дава сърцето си докрай, но знае в името на какво прави това. И то е казано кратко, но ясно, с човешка съпричастност „... просто, за да съществува светът.”

Именно това дава основание за естест­вена гордост у героинята на Блага Димит­рова: „Горда съм, че съм жена!Това е един напълно логичен, достоен финал на искре­ната лирична изповед. Зад нея стои дълбо­ко умъдреният поглед към живота и света, изпълнен с превратности и предизвикател­ства, особено за нежната му половина -жената. Тя обаче се оказва достатъчно ду­ховно извисена, когато обича и опазва жи­вота с „ чистите извори.

Стихотворението „Жена” на Блага Димит­рова навлиза в най-сложните въпроси на чо­вешкото съществуване, за да утвърди образа на жената в реалния живот в нейния най-светъл лик и тя да получи своето достойно признание.

 

от Dima555 01.05.2012, потребител от София
Активност в домашните:
Надежност:
88%
Одобрение:
12%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
http://download.pomagalo.com/303067/jena+blaga+ ... ... [целият коментар]
от Dima555 на 01 май 2012
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Ученици от 8-ми клас по Литература
Творчеството на Николай Лилиев
любознателен тест по Литература за Ученици от 8 клас
Тест по литература върху биографията и творчеството на Николай Лилиев. Въпросите само с един верен отговор.
(Много лесен)
10
160
1
01.10.2014
Тест по литература за 8-ми клас на тема: "Дервишово семе"
тематичен тест по Литература за Ученици от 8 клас
Тестът е подходящ за проверка на знанията на учениците върху разказа "Дервишово семе" на Хайтов. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
18
258
1
09.05.2013
» виж всички онлайн тестове за ученици от 8-ми клас по литература
Mатериали в помощ на домашната
 

Блага Димитрова - "Жена"

17 дек 2007
·
477
·

Да се представи точно смисълът на понятието жена в съвременния свят е безкрайно сложно и трудно...
 

“Жена” - Блага Димитрова

15 мар 2009
·
308
·

Стихотворението “Жена” описва дълбокия смисъл на женската същност - саможертвеността, самочувствието и емиционалността...
 

Блага Димитрова – „Жена” „Как тревожно е да си жена…”

03 май 2009
·
344
·

Почти не съществува художник, в чиято колекция от картини да не присъства портрет на жена, която смирено или съблазнително да се усмихва на съзерцаващите я. Защото жената носи в себе си не просто...
 

Какви изразни средства са използвани в стихотворението "Жена" от Блага Димитрова


Литературно- интерпретативно съчинение за използваните изразни средства в стихотворението "Жена" от Блага Димитрова....
 

Конструиране на интерпретативно съчинение


Конструиране на интерпретативно съчинение 1. Интерпретация – думата означава текстов прочит. Данните, които присъстват в една художествена творба...
 

Блага Димитрова “Жена”


“Жена” е творба, която поставя пред изпитание класическата жанрова теория по въпроса дали е поема или стихотворение: От една страна произведението не притежава разширения обем на поемата. От друга страна носи белезите на емоционалната развълнуваност...
 

Блага Димитрова


Биография и творчество на Блага Димитрова...
 

Едноименното стихотворение “Жена” на Блага Димитрова

07 юни 2011
·
90

Блага Димитрова е българска писателка, поетеса и литературен критик. Нейното литературно творчество е разнообразно в тематично и в жанрово отношение. Тя твори през хх-ххi век. Умира на 81 години...
 

Блага Димитрова


Блага Димитрова е родена през 1922 г. в Бяла Слатина и умира през 2003 г. в София, но детството и преминава във Велико Търново. Завършва класическа гимназия в София, след това славянска филология в Софийския университет...
 

Блага Димитрова


Блага Димитрова-(2 I 1922 - 2 V 2003) публицист, драматург, прозаик, пътеписец, преводач, автор на критико - биографични книги, популяризатор на българската книга в чужбина ...

Потърси помощ за своята домашна:

Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения