Преглед на домашна работа

Хидроенергия хидроенергетика, водни турбини

1. Пояснете понятията нето-пад и бруто-пад? 2. Какво разбирате под еднометрова честота на въртене? 3. Какви биват универсалните характеристики на хидротурбините.

Последна редакция на 03 авг 2017 от klimentina.boneva_fb

1

отговор

3

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Постижения:
0 точки

1. Предназначение на водната турбина – Водната турбина е предназначена да трансформира кинетичната енергия на водния поток в механична – въртеливо движение.

 

Предимства на ВЕЦ

+ цената на ел. енергия не зависи от международната цена на горивата

+ изграждат се с местни материали/съоръжения

+ пести се от вноса на горива

+ при работа не отделят вредни газове или радиоактивни в-ва

+ водохланилища им се използват за напояване и водоснабдяване

+ могат да послужат за основа на туризма

 

а. В зависимост от принципа на действие (начина , по който водата действа на турбината за задвижване и въртене на работното колело) водните турбини биват - реактивни и активни.

 

- активни водни турбини - задвижването и въртенето на работното колело на турбината се извършват под действието на активния натиск на силна водна струя, която идва по напорния тръбопровод, минава през т. нар. дюзи и се отправя срещу лопатките на работното колело. Тези турбини се наричат още свободноструйни. Към тях спадат турбините „Пелтон".

Аксиални турбини — при които потокът в работното колело се движи на постоянно разстояние от оста му.

Радиално-аксиална турбина — при която потокът в работното колело отначало се приближава към оста му, а след това взема посока приблизително по оста на турбината.

в. В зависимост от разположението на оста на турбината

Хоризонтална турбина — при която валът на работното колело е хоризонтален.

- Пелтон с една дюза

- Франсис бавноходни

- Франсис бързоходна

- Пропелерна

 4. Основни параметри и видове характеристики на водните турбини.

Основните параметри са мощност, честота на въртене ( брой на оборотите), водни количества, к.п.д. и др.

Основните характеристики са: оборотни; работни, универсални и експлоатационна.

Оборотните характеристики изразяват зависимостта между к. п. д. - - принцип на действие, приложение, предимства и

а. устройство

- статор – представлява товара на турбинната уредба върху фундамента;

- работно колело - което превръща кинетичната енергия на водата в механична (въртеливо движение);

б. принцип на действие - Лопатките на работното колело да се прикрепят могат да се завъртват автоматично чрез

 

в. приложение -

г. предимства и недостатъци

 6. - принцип на действие, приложение, предимства и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а. принцип на действие –

Работното колело на турбината Францис има външен пръстен (главина), към който са закрепени лопатките, и вътрешен пръстен (втулка), с които те са. свързани по цялата окръжност. Лопатките на работното колело имат доста сложна форма, като са извити в две плоскости, т. е. те са с двойна кривина. Броят им се движи от 12 до 22.

б. приложение -

в. предимства и недостатъци

Работните колела на различните видове турбини Францис се различават едно от друго по отношението между входния и изходния им диаметър. За входен диаметър D1 се приема външният диаметър на колелото, през който влиза водата. За изходен диаметър D2 се приема вътрешният диаметър на отвора на колелото, през който изтича водата. На база на отношението между двата диаметъра се различават бавноходни, нормални и бързоходни турбини.

а. приложение

б. принцип на работа

Турбина „ Пелтон“ се състои от работно колело и направляващ апарат. Работното колело на турбината се състои от мета­лен диск (колело), по периферията на който са прикрепени ради­ално разположени лопатки. Колелото се изработват от висококачествена хром-никелова стомана. По време на работа върху работното колело действа непрекъснато центробежна сила и циклично хидродинамичната сила от взаимодействието на работните лопатки със струята. При различните режими на работа (пусков, нормален, разгонен) големината на тези сили се изменя, а с това и натоварването на лопатките. Според конструкцията си работните колела биват:

 • съставни със заварени лопатки

 • По-често се използват изцяло отлети работни колела. Съставените колела с механично закрепване на работните лопатки намират приложение предимно при Пелтонови турбини с малка мощност.

  По средата на лопатката е офор­мен разделителен нож, който разделя струята на две равни части. Освен това, за да не се разпръсква струята при преминаването на лопатките една след друга, в края си всяка лопатка е изрязана така, че следващата лопатка насочва срещу струята своя разделителен нож, който веднага дава необходимата посока на струята, без да става разпръскване и губене на енергията.

   

  В случай на нужда с тази игла дюзата може да се затвори напълно и достъпът на вода към лопатките на турбината да се прекрати. Затварянето на дюзата се извършва обикновено в продължение на няколко секунди, за да не се създаде хидравличен удар в напорния тръбопровод. Когато турбината е освободена от товар и трябва да бъде спряна, през време на постепенното затваряне на дюзата може да се получи засилване (форсиране) на въртенето—разгон на работното колело което е неблагоприятно, а понякога и опасно. За да не се получи такова форсиране, на турбината при дюзата се предвижда струеотклонител , който веднага след освобождаването на турбината от товара отклонява струята на дюзата от лопатките. Той задействува за много малък интервал от време 1—2 s, след което се включва инжекторната игла, която за около 10 s трябва да премине от пълно отворено до напълно затворено положение, а струеотклонителят се връща в първоначалното си положение.

  Валът на тези турбини е хоризонтален. Само при големи мощности, той се монтира вертикално. Удобни са за върхови централи, тъй като техният к.п.д. се влияе по-слабо от товара и малките промени на дебита им, значително изменят натоварването им.

   

  При хоризонтална ос не се препоръчват повече от две работ­ни колела на ос и повече от две дюзи на работно колело. Тур­бините на вертикална ос могат да имат повече дюзи.

  още теми на: http://pgee-bourgas.com -->за учениците-->външно оценяване-->профеционална подготовка-->ВЕИ-Ветрени и хидрокинетични съоръжения

   

от dark_shadow_mail_bg 10.08.2017, ученик на 21 от Бургас
Какъв е твоят отговор ?
Mатериали в помощ на домашната
 

Водна енергия


Водна енергия - възобновяеми енергийни източници...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната
Сродни търсения